KLBP OVL

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen: Oost-Vlaanderen

Lidgelden KLBP

Beste Collega’s,

Voor verschillende kringen was het de start van een nieuw filatelistisch jaar, voor andere kringen loopt het filatelistisch boekjaar ten einde op 31/12/2020. Om deze twee redenen achten wij het moment aangebroken om de lidgelden voor KLBP op te vragen.

Het lidgeld voor K.L.B.P. Nationaal bedraagt voor het filatelistisch jaar 2021

per aangesloten lid in uw kring 2 EURO

Het bestuur van K.L.B.P. Nationaal en uw provinciale beheerders raden de kringen aan om voor elk volwassen aangesloten lid een lidkaart aan te vragen en te betalen. Aan elk aangesloten en betalend lid wordt bovendien het kwartaalblad “Belgaphil“ gratis toegestuurd.

Mogen wij U vragen alle stortingen van lidgelden in verband met K.L.B.P. uitsluitend te verrichten op rekening en adres van de provinciale K.L.B.P. - penningmeester:

rek. nr. IBAN - BE25 2930 0901 4082

K.L.B.P. Oost-Vlaanderen

p/a Roland De Swaef
Groeneboom 11
1540 Herne.

Beste collega’s mogen wij vragen uw penningmeesters er attent op te maken, de K.L.B.P.-contributie zo vlug mogelijk over te schrijven.

Vergeet vooral de bijwerkingen aan uw ledenbestand niet te melden aan het nationaal bestuur van KLBP, zodoende kan Belgaphil naar het juiste adres gestuurd worden.

Wij rekenen op uw bereidwillige medewerking

Hierna herhalen wij nogmaals de te storten bijdrage voor het jaar 2021:

2 EURO per volwassen aangesloten lid

Dank voor uw medewerking en de filatelistische groeten.

Ivan Van Damme

Voorzitter
K.L.B.P. - Oost-Vlaanderen