KLBP OVL

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen: Oost-Vlaanderen

Verslagen van de Vergaderingen

Rekening houdend met de overheidsmaatregelen tegen de coronapandemie, die geen vergaderingen toelaten, werd deze algemene vergadering via e-mail en per brief georganiseerd, aan de hand van volgend

WERKDOCUMENT

 1. Verwelkoming - Verontschuldigingen

  Beste vrienden, dames en heren,

  Bij deze wil ik jullie allemaal welkom heten op deze vergadering die per e-mail of brief plaats heeft. Deze vergadering was voorzien voor 13 februari 2021, maar jullie zullen de teksten van de vergadering dus enkele dagen vroeger ontvangen.

  Niemand vraagt zich af waarom we dienen te vergaderen op deze wijze. Niet omdat we nu de Brexit kennen, niet omdat Trump (gelukkig misschien) geen president meer is, maar wel omdat er hier een beestje rond zwerft dat het op onze gezondheid gemunt heeft.

  De wetgever heeft ons toestemming gegeven om statutaire vergaderingen zowel digitaal als schriftelijk te houden en wij maken daar gebruik van.

  Ik wens jullie dus geen gelukkig nieuwjaar, daarom moeten we de filatelie te veel missen, maar wel een gezond en veilig 2021. We hebben ook vrienden verloren in 2020. Denk ook eens aan hen. Ik wilde schrijven (en doe het ook) dat 2020 een jaar was om vlug te vergeten. Dat is het niet, 2020 is een jaar dat we nooit zullen vergeten. 2020 zal, spijtig genoeg, een historisch jaar worden.

  Daar iedereen deze e-mail of dit schrijven heeft ontvangen zijn er geen verontschuldigingen.

 2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering 19.12.2020

  Dit verslag werd gepubliceerd op onze website en in Oost-Phila Kontakt en er werden op het verslag van onze secretaris Marc Van Der Haegen geen opmerkingen gemaakt.

 3. Verslag van de penningmeester over 2020

  Ingesloten vind je de kastoestand op 31 december 2020, alsook het bilan over 2020. Onze penningmeester, Roland De Swaef, heeft dit zoals de vorige jaren met de meeste zorg en zorgvuldigheid gedaan. De boekhouding zal later ter inzage beschikbaar zijn.

 4. Verslag van de toezichthouders

  De toezichthouders hebben niet de controle kunnen uitoefenen zoals normaliter het geval is. Toch wil ik als voorzitter vragen dat we de boekhouding zouden goedkeuren. Rekening houdend met de voorliggende cijfers en rekening houdend met de correcte en zorgvuldige wijze waarop de boekhouding werd en wordt bijgehouden, zou dit een blijk van waardering zijn ten opzichte van de penningmeester.

  Mochten er kringen zijn die niet kunnen of willen instemmen met deze manier van werken, dan dienen zij hun opmerkingen naar de secretaris schriftelijk te sturen voor 13 februari.

 5. Aanduiding van de toezichtshouders over 2021

  Wij zullen aan de heren Roger Van Der Veken en Alain Pierret vragen of zij de taak die ze nog niet hebben kunnen vervullen eventueel in een later stadium willen uitvoeren en hun tevens vragen om dit over het jaar 2021 eveneens te willen doen.

  De voorzitter meent en is er van overtuigd dat de heren dit ook over 2021 zullen willen doen en dankt hen bij deze reeds bij voorbaat.

 6. Provinciale verdienste

  In eerste instantie werd aan de heer Alexander Goeminne de medaille over 2019 nog niet uitgereikt. De voorzitter hoopt dit ten spoedigste te kunnen doen op een vergadering.

  Er worden kandidaten gevraagd die in aanmerking komen voor de provinciale verdienste. De voorzitter begrijpt dat het moeilijk is om in deze omstandigheden een kandidaat voor te stellen, maar meent dat de webmaster die steeds beschikbaar was om alle gevraagde aanpassingen te doen, in aanmerking komt om kandidaat te zijn. Rik Dessers wordt dus door de voorzitter voorgedragen. Andere kandidaten dienen voorgedragen te worden voor eind februari bij de secretaris. Zij die de kandidatuur afwijzen of een andere kandidaat wensen voor te dragen kunnen dit eveneens melden aan de secretaris.

 7. Nationale medailles

  De nationale medailles over 2019, toegekend aan de heren Roland De Swaef en Lucien Van Hecke, werden hen nog niet overhandigd. Normaliter zou dit gebeuren in augustus 2020 ter gelegenheid van Antverpiade 2020. Nu wordt er gehoopt op Antverpiade 2020/2021 in juni 2021 om de medailles te kunnen overhandigen.

  Eventuele kandidaten voor de Nationale Medaille voor Filatelistische Verdienste en voor de Prijs Paul De Smeth (literatuur) dienen voor eind maart naar de secretaris-generaal, Rudy De Vos, gestuurd te worden.

 8. Lidgelden

  Er wordt nogmaals aangedrongen om de lidgelden te betalen. De penningmeester dient voor eind april een lijst door te sturen naar de nationale penningmeester met daarop het aantal kringen dat de lidgelden heeft betaald en voor hoeveel leden.

  Dit kan van zeer groot belang zijn voor het aantal beheerders dat onze provincie zal hebben vanaf 2022. In 2016 hadden we een tekort van 5 betalende leden om 1 beheerder meer te hebben.

  Dus a.u.b. betaal de lidgelden, en voor àl uw aangesloten leden.

 9. Commissarissen

  Op de website van de landsbond (nationaal) kan de lijst ingekeken worden van de nationale commissarissen en van de provinciale commissarissen in alle disciplines.

 10. Sluiten vergadering

  Daar er geen opmerkingen zijn binnengekomen sluit de voorzitter de vergadering, er nog aan toevoegende dat alle op- of aanmerkingen voor 12 februari naar de secretaris dienen gestuurd te worden. Hij hoopt tevens dat we elkaar ten spoedigste terug de hand kunnen schudden.

  Nu blijft het bij een vuistje en een elleboogje.

  Ivan Van Damme, voorzitter

VERSLAG

Het werkdocument werd op 1 februari 2021 via e-mail verzonden naar de 38 aangesloten kringen en op 2 februari 2021 werd een herinnering verstuurd, eveneens via e-mail. Aan 1 kring werd bovendien het werkdocument met de post verstuurd. 28 kringen hebben via e-mail deelgenomen aan de algemene vergadering, nl.

 • 801 SRGT Lucien Herlant
 • 803 Postzegelkring Welle
 • 804 Postzegelclub De Reuzen Wetteren
 • 805 Koninklijke Renaix Philatélique Ronse
 • 806 Koninklijke Postzegelkring Het Land van Waas
 • 808 Postzegelkring Ninove
 • 809 Belgische Filatelievereniging Cosmos
 • 810 Themaphila
 • 812 Koninklijke Lokerse Postzegelkring
 • 814 Koninklijke Filatelieclub Geraardsbergen
 • 816 Koninklijke Postzegelkring Het Volk
 • 819 Postzegelclub ’t Rozenland Serskamp
 • 820 FISTO
 • 823 Postzegelclub Egmont Zottegem
 • 827 Koninklijke Postzegelkring Leda
 • 837 Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde
 • 840 Gentse Filatelistenbond
 • 844 VTB Filatelieclub Evergem
 • 845 Het Torenhof Buggenhout
 • 854 Koninklijke Phila-Club Oudenaarde
 • 856 Koninklijke Postzegelclub Sint-Michielsgilde Mariakerke
 • 865 Verzamelclub De Biekorf Berlare
 • 867 Postzegelclub Phila Zelzate
 • 869 Postzegelkring Sint-Gillis-Dendermonde
 • 871 Philaclub Wachtebeke
 • 873 Sint Gabriëlsgilde
 • 874 Culturele Postzegelkring Schendelbeke
 • 875 Themafila Wetteren

De overige kringen formuleerden geen opmerkingen, we gaan bijgevolg uit van hun stilzwijgend akkoord.

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan

 • het verslag van de statutaire vergadering van 19 december 2020
 • het kasverslag van de penningmeester over 2020, afgesloten op 31 december 2020 (kastoestand en bilan)
 • de kwijting aan de penningmeester voor het werkjaar 2020
 • de aanstelling van Roger Van Der Veken en Alain Pierret als toezichthouders op de rekeningen voor het werkjaar 2021 - beiden hebben aanvaard
 • de voordracht van webmaster Rik Dessers voor de provinciale medaille voor filatelistische verdienste 2020

De algemene vergadering heeft kennis genomen van

 • de vraag om een kandidaat voor te stellen voor de nationale medailles voor filatelistische verdienste en voor literatuur 2020
 • de mededeling dat de lijsten van nationale en provinciale commissarissen ter inzage zijn op de website van KLBP nationaal
 • de vraag om het lidgeld voor 2021 tijdig te betalen

Varia – uit de correspondentie met de kringen kwamen nog volgende punten naar voor:

 • de competitieve tentoonstelling voor West- en Oost-Vlaanderen in Kortrijk is afgelast om de gekende reden
 • een voorstel om eventueel virtueel te vergaderen met onlineverbinding - voor een algemene vergadering is dit wellicht te omslachtig, voor een beperkte bestuursvergadering kan het bestuur dat eventueel overwegen
 • de huidige mandaten van provinciaal afgevaardigde en beheerder KLBP vervallen eind dit jaar en er zal tijdig een oproep tot kandidaten worden gedaan voor de periode 2022-2026.

Marc Van Der Haegen, secretaris

Rekening houdend met de overheidsmaatregelen tegen de coronapandemie, die geen vergaderingen toelaten, werd deze algemene vergadering ‘op papIer’ en via e-mail georganiseerd, aan de hand van volgend

WERKDOCUMENT

 1. Verwelkoming.

  Bij deze wens ik iedereen - niemand kan of kon zich ook verontschuldigen - welkom op deze schriftelijke vergadering van KLBP Oost-Vlaanderen. Ik ga niet uitwijden over de reden van deze schriftelijke vergadering; iedereen weet welke de reden is en hoe moeilijk we het met zijn allen hebben om elkaar nog te zien, te ontmoeten of te spreken. Verre van samen te vergaderen, te ruilen of gezellig een pintje te drinken. Het is nu zo en hopelijk komt er vlug, heel vlug verandering en daar hoop ik op.

  2020 zou een feestjaar worden - 130 jaar KLBP, 15 jaar Belgaphil, onze nationale tentoonstelling in Antwerpen en voor ons Oostvlamingen nog 2 nationale medailles - helaas we zullen in 2021 moeten feesten en dat zullen we niet nalaten te doen.

 2. Verslag vorige vergadering

  Heeft er iemand opmerkingen over de verslagen van de vergadering van februari 2020 in Zwijnaarde en de extra statutaire schriftelijke vergadering van april 2020? Deze opmerkingen, mochten ze er al zijn, dienen voor 19 december per e-mail bij de secretaris toe te komen.

 3. Kasverslag van de Penningmeester afgesloten op 11 december 2020.

  Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om niet te vergeten de lidgelden te betalen. Hoe vlugger dit gebeurt hoe beter en het lidgeld slaat voorlopig niet op en ik kan jullie nu reeds beloven dat er op korte en langere termijn veranderingen op til zijn die nog meer het betalen van het lidgeld zullen verrechtvaardigen.

 4. De lijst van de nieuwe en of herkozen nationale commissarissen

  Traditionele filatelie Lars Jorgensen
  Postgeschiedenis Paul Wijnants
  Thematische filatelie Koenraad Bracke
  Jeugdfilatelie Michel Meuwis
  Maximafilie Watrin Jean-Claude
  Aerofilatelie Van der Haegen Filip
  Astrofilatelie Bruylants Stefan
  Postwaardestukken Selis Luc
  Open filatelie Kinard Francis
  Prentbriefkaarten De Belder Hubert.
  Fiscale filatelie** Lars Jorgensen
  Juryzaken Robert Lisabeth
  Literatuur Piet Van San
  Tentoonstellingen Lars Jorgensen
  + Koenraad Bracke (adj.nat.com.)
 5. De lijst van de kandidaturen voor de provinciale commissarissen in de diverse disciplines

  Postgeschiedenis Donald De Corte
  Traditionele Mark Bottu
  Thematische Koenraad Bracke
  Jeugd Donald De Corte
  Open Filatelie Roland De Swaef
  Maximafilie Mark Bottu
  Astrofilatelie Bart Van Oppens
  Prentbriefkaarten Ivan Van Damme
  Aerofilatelie Alexander Goeminne

  Indien er geen opmerkingen komen tegen deze kandidaturen voor 19 december 2020 bij de secretaris en dit per e-mail, dan worden deze kandidaten als gekozen aanzien. De voorzitter heeft reeds, onder voorbehoud, deze lijst medegedeeld aan de nationale secretaris.

 6. Provinciale medaille voor filatelistische verdienste.

  Het is inderdaad zeer moeilijk in deze periode iemand naar voor te schuiven die dit jaar of de laatste jaren uitzonderlijk heeft gepresteerd. Toch durven we reeds vragen om kandidaturen in te dienen bij de secretaris. Het gebeurt niet dikwijls dat een voorzitter ook iemand voordraagt of wil voordragen maar dit jaar denk ik dat onze webmaster wel heel veel werk heeft gekregen en dit naar ons aller tevredenheid heeft verricht.

 7. Nationale medaille voor filatelistische verdienste.

  Zoals iedereen reeds weet werd de nationale medaille over het jaar 2019 toegekend aan onze vriend Roland De Swaef. Ter gelegener tijd zal hem die medaille overhandigd worden. Mocht u een kandidaat willen voorstellen over het jaar 2020 dan kan en mag u dit reeds doen bij onze nationale secretaris Rudy De Vos. Hier zal ik mijn voorkeur niet verklappen.

 8. Nationale medaille Paul De Smeth voor Literatuur.

  Ook hier viel een Oostvlaming in de prijzen. Inderdaad Lucien Van Hecke haalde die trofee binnen en ook deze zal hem ter gelegener tijd worden overhandigd.Hier worden de voorstellen met kandidaturen verwacht door onze nationale secretaris.

 9. Diverse.
  • Een triestige mededeling is dat Hubert Havrenne, gewezen ondervoorzitter voor Brabant / Brussel en die mee aan de wieg stond van Belgaphil, op de leeftijd van 90 jaar is overleden.
  • Wat betreft onze regionale tentoonstellingen en ook onze nationale tentoonstelling. We hopen dat Estaimpuis, Kortrijk en ook onze nationale tentoonstelling in Anwerpen kunnen en kan doorgaan. Misschien dienen we maatregelen te treffen in verband met reserveringen. Wie komt? Wanneer? Hoelang? Zaken die we nauwkeurig dienen op te volgen.
  • In het kader van de toepassing van de nieuwe wetgeving op de vzw's dienen de statuten van onze federatie aangepast te worden voor 1 januari 2024. Er is dus nog tijd. Toch zou het dagelijks bestuur het op prijs stellen mocht dit kunnen gebeuren na de verkiezingen van 2021 (beheerders en provinciale afgevaardigden) en begin 2022 (verkiezing nieuw dagelijks bestuur). In het kader hiervan is in het dagelijks bestuur beslist dat onze ondervoorzitter voor Vlaanderen, Filip Van der Haegen, deze taak op zich zal nemen. Mochten er mensen zijn die menen dat er zaken zijn die dienen gewijzigd te worden aan onze statuten dan mogen zij die steeds naar voor brengen. Alle, ik zeg wel degelijk alle, voorstellen zijn welkom.
 10. Sluiting van de vergadering.

  De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen, in de mate van het mogelijke prettige eindejaarsfeesten en vooral een gelukkig maar vooral gezond en vredevol 2021 toe.

Voorzitter
Ivan Van Damme

VERSLAG

Het werkdocument werd op 11 december 2020 via e-mail verzonden naar de 38 aangesloten kringen en op 15 december 2020 werd een herinnering verstuurd, eveneens via e-mail. 19 kringen hebben via e-mail deelgenomen aan de algemene vergadering, nl.

 • 803 Postzegelkring Welle
 • 804 Postzegelclub De Reuzen Wetteren
 • 808 Postzegelkring Ninove
 • 810 Themaphila
 • 812 Koninklijke Lokerse Postzegelkring
 • 813 Postzegelkring Dendria Erembodegem
 • 814 Koninklijke Filatelieclub Geraardsbergen
 • 820 FISTO
 • 837 Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde
 • 840 Gentse Filatelistenbond
 • 844 VTB Filatelieclub Evergem
 • 845 Het Torenhof Buggenhout
 • 854 Koninklijke Phila-Club Oudenaarde
 • 865 Verzamelclub De Biekorf Berlare
 • 867 Postzegelclub Phila Zelzate
 • 869 Postzegelkring Sint-Gillis-Dendermonde
 • 871 Philaclub Wachtebeke
 • 873 Sint Gabriëlsgilde
 • 874 Culturele Postzegelkring Schendelbeke

De overige kringen formuleerden geen opmerkingen, we gaan bijgevolg uit van hun stilzwijgend akkoord.

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan

 • het verslag van de statutaire algemene vergadering van 15 februari 2020
 • de aanstelling van de in punt 5 van het werkdocument voorgestelde provinciale commissarissen

De algemene vergadering heeft kennis genomen van

 • het kasverslag van de penningmeester, afgesloten op 11 december 2020
 • de kandidaturen van de in punt 4 van het werkdocument voorgestelde nationale commissarissen
 • de voordracht van webmaster Rik Dessers voor de provinciale medaille voor filatelistische verdienste 2020
 • de vraag om een kandidaat voor te stellen voor de nationale medailles voor filatelistische verdienste en voor literatuur 2020
 • de vraag om eventuele voorstellen tot wijziging van de statuten van de KLBP vzw over te maken aan ondervoorzitter Filip Van der Haegen
 • de oproep om deel te nemen aan de competieve tentoonstelling in Kortrijk – de datum van inschrijving is verlengd tot 15 januari 2021

Voorstellen van de kringen

 • De Koninklijke Filatelieclub Geraardsbergen stelt voor een enquête te houden naar de toestand van de bij de KLBP Oost-Vlaanderen aangesloten kringen ten gevolge van de coronapandemie. Het bestuur zal zich over dit voorstel beraden.
Secretaris
Marc Van Der Haegen

Rekening houdend met de overheidsmaatregelen tegen de coronapandemie, die geen vergaderingen toelaten, werd deze algemene vergadering per brief en via e-mail georganiseerd, aan de hand van volgend

WERKDOCUMENT

 • Bellem 3 april 2020

  Mevrouw / mijnheer de voorzitter / afgevaardigde,

  Helaas worden we de laatste weken en bijna maanden gekweld door omstandigheden die niet meer toelaten om vergaderingen te beleggen en om niet meer aan tafel te zitten met meerdere personen. Ook onze hobby, de filatelie, wordt daardoor ten zeerste getroffen. Geen wekelijkse, veertiendaagse of maandelijkse bijeenkomsten. Normaliter hadden we een bestuursvergadering voorzien op 14 mei 2020 en was er een uitzonderlijke statutaire vergadering voorzien op 20 juni 2020. Vandaag kan niemand voorspellen of deze vergaderingen kunnen en zullen doorgaan. Wil dit zeggen dat we bij de pakken mogen blijven zitten? Nee, absoluut niet. Het is niet zo dat wij dienen af te wachten of en wanneer om niet te zeggen waar we terug kunnen vergaderen.

  Op onze laatste vergadering, die ook statutair was, hebben we gevraagd om voor 1 april uw eventuele kandidaturen aan de voorzitter door te sturen en dit in verband met de vervanging van onze aller vriend Luc Van Bogaert die helaas kwam te overlijden. Luc was bestuurder bij de landsbond en secretaris bij KLBP Oost-Vlaanderen. Wij dienden dus in zijn dubbele vervanging te voorzien.

  Vandaag zijn wij begin april en dankzij uw medewerking zijn we erin geslaagd om de taken van Luc eventueel op te vangen daar wij kandidaturen hebben ontvangen in verband met beide functies. Dat er misschien ook een verschuiving van één of andere functie kan gebeuren, staat vast.

  Bij bephila zijn we erin geslaagd om de Raad van Bestuur te laten gebeuren via e-mail. Dat was bij bephila evident. Bij KLBP Oost-Vlaanderen zou het kunnen zijn dat het niet evident is om een statutaire vergadering per e-mail te laten doorgaan (niet iedere kring of afgevaardigde beschikt over e-mail). Uitzonderlijke omstandigheden eisen dan ook uitzonderlijke oplossingen. Daar de dagorde van deze bijzondere statutaire vergadering slechts uit een klein aantal punten bestaat, verloopt deze vergadering dus per e-mail of per brief.

  De dagorde bestaat uit een kasverslag dat door de penningmeester is meegestuurd en dat de toestand op 31 maart 2020 vermeld. De dagorde bestaat eveneens uit nog drie andere punten, namelijk het ontslag van Roland De Swaef als provinciaal afgevaardigde, de verkiezing van een nieuwe beheerder en een nieuwe provinciaal afgevaardigde en de aanname van Themaphila Wetteren als nieuw aangesloten kring naast de bestaande kring Themaphila.

  • Aanvaarding van het ontslag van Roland De Swaef als provinciaal afgevaardigde
  • Verkiezing van een nieuwe bestuurder en een nieuwe provinciaal afgevaardigde

  Wij hebben 2 kandidaturen ontvangen. Ten eerste de kandidatuur van Roland De Swaef als beheerder en penningmeester en ten tweede de kandidatuur van Marc Van Der Haegen als provinciaal afgevaardigde en secretaris van KLBP Oost-Vlaanderen.

  Indien uw kring het niet eens is met deze kandidaturen gelieve dit dan aan de voorzitter mee te delen. Ook indien uw kring het wel eens is met deze kandidaturen, gelieve dit dan ook aan de voorzitter mee te delen. Dit kan per e-mail of per brief.

  De Raad van Bestuur van KLBP dient dit eveneens nog te aanvaarden maar dit is slechts een formaliteit.

  Twee opmerkingen bij deze: het is wettelijk niet toegelaten om te stellen dat geen antwoord betekent dat dit een ja of een nee is. Daarom wil ik jullie vragen te antwoorden. Dit betekent ook waarschijnlijk voor het eerst dat alle kringen nu de kans krijgen om hun mening te laten kennen. Anders waren dit enkel de aanwezige kringen.

  • Aanvaarding van Themafila Wetteren als nieuw lid van KLBP Oost-Vlaanderen

  Ook hier kan je met een ja of nee antwoorden. Hier is de opmerking dat de algemene vergadering van de KLBP deze kandidatuur nog dient te aanvaarden, wat dus ook een formaliteit zal zijn.

  Ik weet dat dit schrijven een hele boterham om te lezen was, maar misschien was dit wel het ogenblik om je minder te vervelen.

  Antwoorden worden verwacht voor 25 april 2020;

  Ik dank jullie reeds bij voorbaat voor jullie, hopelijk talrijke, medewerking.

  Ivan Van Damme, voorzitter

 • VERSLAG

  Bellem, 30 april 2020

  Beste vrienden,

  Op 3 april 2020 stuurde ik een brief aan alle kringen aangesloten bij KLBP Oost-Vlaanderen. In die brief werden enkele vragen gesteld. Er was tijd om te antwoorden tot 25 april 2020. Ik was uitermate verheugd dat er zo veel kringen hebben gereageerd.

  Inderdaad hebben 33 van de 37 aangesloten kringen een reactie gestuurd (op het nippertje de 90% niet gehaald). Eén kring heeft in zijn reactie geen antwoord gegeven op de gestelde vragen en zag “geen mogelijkheid om op mijn vraagstelling in te gaan”.

  Op onze vier vergaderingen per jaar halen we zelden of nooit een aanwezigheidsgraad van 90%. Daarom mijn dank voor jullie reactie.

  Natuurlijk willen jullie ook de resultaten kennen op de gestelde vragen. 32 van de 33 kringen waren het eens met het ontslag van Roland De Swaef als provinciaal afgevaardigde. 32 van de 33 kringen keurden de kandidaturen van Roland De Swaef als beheerder en penningmeester en van Marc Van Der Haegen als provinciaal afgevaardigde en secretaris van KLBP Oost-Vlaanderen goed.
  Eveneens 32 van de 33 kringen keurden het goed dat Themafila Wetteren aansloot als nieuwe kring.

  Bij deze wens ik Roland De Swaef te feliciteren als nieuwe beheerder van de KLBP en ik ben er tevens van overtuigd dat hij zijn job als penningmeester bij KLBP Oost-Vlaanderen meer als naar behoren zal blijven uitvoeren.

  Tevens wens ik Marc Van Der Haegen te feliciteren als nieuwe provinciaal afgevaardigde bij de KLBP ter vervanging van Roland De Swaef en eveneens als nieuwe secretaris van KLBP Oost-Vlaanderen. Zelfs voor hij zijn job heeft aangepakt ben ik ervan overtuigd dat hij een waardige vervanger zal zijn van Luc Van Bogaert.

  Last but non least feliciteer ik Themafila Wetteren als nieuw lid van de landsbond.

  Mijn beste groet en hou jullie gezond.

  Ivan Van Damme, voorzitter

 1. Verwelkoming - Verontschuldigingen.
  De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 14.00 uur. Er zijn 23 kringen aanwezig of vertegenwoordigd. Zijn verontschuldigd: Mr. Julien De Vuyst, Mevr. Jacqueline Beekaert, Postzegelkring Zottegem en Postzegelkring Welle.
  De vergadering staat even stil bij het heengaan van de filatelisten Jean Janssens de Varebeke, Gustave D'hondt en Luc Van Bogaert, secretaris van KLBP Oost-Vlaanderen en filatelistisch coördinator Oost-Phila.
 2. Goedkeuring van het Verslag van 14/12/2019.
  Er zijn geen opmerkingen op dit verslag dat dus wordt goedgekeurd.
 3. Verslag van de Penningmeester over 2019.
  De heer Roland De Swaef geeft uitleg over het bilan over het jaar 2019 dat met een verlies wordt afgesloten van 410,96€. De boekhouding is ter inzage beschikbaar.
 4. Verslag van de toezichtshouders.
  De toezichtshouders verklaren dat de boekhouding door de penningmeester nauwkeurig en zorgvuldig werd bijgehouden en dat alle cijfers juist en correct worden bevonden. De penningmeester ontvangt daarvoor felicitaties.
 5. Aanduding van de toezichtshouders over 2021.
  De heer Roger Van Der Veken stelt zijn mandaat ter beschikking maar zal volgend jaar die taak toch nog op zich nemen. Mevrouw Regina De Muynck stelt ook haar mandaat en zal om specifieke redenen (mogelijks verdwijnen van haar club) deze taak niet meer op zich nemen. Zij wordt vervangen door de heer Alain Pierret.
 6. Voorstelling kandidaten provinciale verdienste.
  Er werd slechts 1 kandidaat voorgedragen namelijk de heer Goeminne Alexander. Zijn filatelistisch CV werd voorgelezen.
 7. Verkiezing provinciale verdienste.
  De voorzitter vraagt of er ja of neen dient gestemd worden daar er slechts 1 kandidaat werd voorgedragen. Daar er niemand vraagt naar een stemming wordt de heer Alexander Goeminne gekozen voor de medaille van de provinciale verdienste.
 8. Eventuele mededelingen en K.L.B.P. nieuws.
  De voorzitter meldt dat de volgende vergadering terug een statutaire vergadering zal zijn waarop dient gekozen te worden in de vevanging van Luc Van Bogaert, van een beheerder. Er wordt tevens gemeld dat deze vervanging slechts zal gelden tot eind 2021. Er wordt melding gemaakt dat de kandidaturen dienen opgestuurd te worden naar de voorzitter. Tevens wordt er vermeld dat er gevraagd wordt dat de kandidaat of kandidaten eveneens de taak op zich zouden nemen van secretaris van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen. De voorzitter sugereert de mogelijkheid dat de heer De Swaef, vandaag Provinciaal Afgevaardigde misschien de uitgelezen persoon is om de heer Van Bogaert als beheerder op te volgen en dat er dan een plaats vrijkomt als provinciaal afgevaardigde; ook voor een periode die zal lopen tot eind 2021.
  Kandidaturen voor de functie(s) worden verwacht per brief of mail aan de voorzitter.
  Er wordt gemeld dat de nationale commissarissen eind dit jaar dienen herkozen te worden en hun kandidatuur dient gesteld te worden bij de secretaris-generaal van de landsbond de heer Rudy De Vos. Ook de provinciale commissarissen dienen ge- of herkozen te worden. Hun kandidaturen dienen gestuurd te worden aan de voorzitter.
  Verder wordt er melding gemaakt van de nationale tentoonstelling Antverpiade 2020 waarvoor dringend de inschrijvingen dienen te worden binnengestuurd als ook over de internationale tentoonstellingen London 2020, Indonesia 2020, IBRA 2021, Notos 2021 en Cape Town 2021.
 9. Vragen en voorstellen.
  Daar er geen vragen of voorstellen worden of werden geformuleerd werd de vergadering beëindigd om 14.45 uur.
Voorzitter
Ivan Van Damme
 1. Verwelkoming.
  De voorzitter verwelkomt de aanwezige kringen en meldt dat volgende personen zich hebben verontschuldigd: Bekaert Jacqueline, Donald De Corte, Reina Beeckman, Julien Van Damme, Theo Van Damme en onze secretaris Luc Van Bogaert.
  De voorzitter deelt mee niet lang te kunnen blijven wegens nog een belangrijke vergadering later deze namiddag en zal de vergadering kort houden.
 2. Verslag vergadering 5 oktober 2019
  Verslag vergadering 5 oktober 2019
 3. Verslag van de penningmeester.
  Roland De Swaef geeft de kastoestand van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen weer en roept de kringen op tot betaling van het lidgeld over 2020.
 4. Provinciale Filatelistische Verdienste
  Er wordt een oproep gelanceerd naar de kringen toe om kandidaten voor te dragen voor de Provinciale Filatelistische Verdienste over het jaar 2019.
  De voorzitter verklaart dat het niet altijd dient te gaan over, voorzitters, secretarissen, penningmeesters of bestuursleden maar dat ook leden van een kring die zich verdienstelijk maken in hun kring mogen en kunnen worden voorgedragen.
  Kandidaturen dienen met een CV naar de voorzitter gestuurd te worden.
 5. Nationale Filatelistische Verdienste.
  De voorzitter doet een oproep naar de kringen om de Oost-Vlaamse kandidaat voor deze verdienste over het jaar 2018 terug voor te dragen.
  Ook al vindt de eventuele kandidaat niet absoluut nodig toch dringt de voorzitter aan dit te doen.
  Kandidaturen met CV worden verwacht bij de secretaris-generaal Rudy De Vos en de voorztter Ivan Van Damme voor 1 april 2020.
 6. Nationale medaile Paul De Smeth voor literatuur.
  De voorzitter doet nog een oproep om Oost-Vlaame kandidaturen voor te dragen voor deze medaille.
  Hij weet dat er zeker één kandidatuur uit de provincie zal zijn en denkt dat die een grote kans maakt.
  Ook deze kandidaturen, ook met CV, dienen voor 1 april 2020 naar de secretaris generaal en de voorzitter gesurfd te worden.
 7. Internationale tentoonstellingen.
  Voor London 2020 zijn o.a. 3 verzamelingen van Oost-Vlamingen weerhouden namelijk deze van Roland De Swaef, van Alain Pierret en van Luc Van Bogaert. De voorzitter hoopt dat Luc, die zo uitkeek naar deze tentoonstelling er aanwezig zal kunnen zijn.
  Voor Indonesia 2020 waar Koenraad Bracke onze natinonale commissaris is, kan nog ingeschreven worden tot 15 december 2019.
  In 2021 zal in Griekenland Notos georganiseerd worden.
  Ook in 2021 zal in Essen de Internationale tentoonstelling IBRA georganiseerd worden. Ook daar is Koenraad onze nationale commissaris. Stefan Bruylants, Filip Vanderhaegen en Lars Jörgensen zijn voorgedragen als potentiële juryleden.
  Verder worden er nog Internationale tentoonstellingen verwacht in Japan en in Zuid-Afrika.
 8. Antverpiade 2020. Nationale Tentoonstelling.
  De voorzitter verwacht een groot aantal deelnemers en dit o.a. gebaseerd op het grote aantal deenemers in 2019 op de regionale tentoonstellingen.
  Hij raadt dan ook aan niet te lang te wachten om in te schrijven.
 9. Diversen.
  Ertfila vierde zijn 50-jarig bestaan en werd zijn diploma en herrinneringsplaket overhandigd. De kring van Welle zal die komen afhalen op onze statutaire vergadering van 15/02/2020.
  In de Belgaphil van Jan. 2020 (en ook in Philanews) zal een stembiljet te vinden zijn om de mooiste Belgische uitgifte van 2019 te bekronen. Deze publieksprijs zal uitgereikt worden in Mechelen op de Surprise Day in juli 2020. Iedereen kan dus stemmen.
 10. Sluiten vergadering.
  De voorzitter sluit de vergadering rond 14.30 uur.
Voorzitter
Ivan Van Damme
 1. Verwelkoming door de voorzitter.
  Aanwezigheidslijst is ter beschikking bij Mark Bottu.
  Met eerst enkele mededelingen, ons aller gekende Gustaaf D’Hondt is overleden enkele maanden terug.
  Voor Fisto zal de heer Bottu de vervanger worden van de heer Walter Ronse.
 2. Goedkeuring van het verslag van AV van 22 juni 2019.
  Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
 3. Kasverslag.
  Roland geeft het financieel overzicht. Vermits wij bijna telkens negatief staan tegenover het vorige overzicht, dient er misschien eens aan gedacht te worden om een voorverkoop in onze Provincie in te richten als K.L.B.P. Oost -Vlaanderen. Ons vorig positief saldo dateert van na de Nationale Temse 2012.
 4. Terugblik Fila Leuven.
  Er waren deelnemers die geen 6 maand gewacht hebben om opnieuw deel te nemen aan een regionale tentoonstelling, wat wel voorzien is in de reglementen.
  Men stelt vast dat dezelfde juryleden telkens opnieuw worden aangesteld en men vraagt dan ook dat juryleden op een regionale tentoonstelling waar zij jurylid zijn, niet zouden deelnemen.
  Blijkbaar was de opstelling van de kaders nogal wanordelijk, de zaal zelf was positief.
 5. K.L.B.P. Nieuws.
  • Voorverkopen voor 2020
   • 27/1 te Gembloux
   • 16/3 te Lommel
   • 15/6 te Luik
   • 28-29-30/8 te Antwerpen
   • 26/10 te Ganshoren
  • Op de Academische Zitting 2019 van KLBP op 28 september te Zaventem, waren slechts 64 kringen vertegenwoordigd. De voorzitter vraagt toch om eventueel een volmacht aan een andere kring te overhandigen als uw kring niet aanwezig kan zijn op de vergadering.
   Van de Oost-Vlaamse kringen waren er weinig aanwezig of vertegenwoordigd.
  • De Website klbp-ovl.be, wordt goed bijgehouden en regelmatig geconsulteerd.
  • Bephila trekt de waarborg op voor het gebruik van de tentoonstellingskaders naar 300€.
   Reden hiervoor is dat er veel kapotte plexivlakken terugkomen, maar ook dat niet alle geleverde materiaal (vb. sleutels) en dat scharnieren niet meer bevestigd zijn aan beide kanten van de kaders.
   De subsidie van 375€ die je krijgt als inrichtende kring van een Regionale of Nationale tentoonstelling wordt maar uitbetaald na het inleveren en de controle van het gebruikte materiaal.
  • Kringen die VZW. zijn, dienen de nieuwe aanpassingen tegen 1 januari 2020 in orde te brengen.
De secretaris
Voorzitter
Luc Van Bogaert
Ivan Van Damme
 1. Verwelkoming door de voorzitter de heer Ivan Van Damme
  Op de aanwezigheidslijst zijn eveneens de verontschuldigingen opgenomen deze bevindt zich op het sec. van Oostphila
 2. Goedkeuring vorige verslag.
  Dit wordt unaniem aangenomen.
 3. Kasverslag.
  De heer De Swaef geeft overzicht, alles is afgesloten betreft de leden.
  Er zijn 37 kringen in orde met hun bijdrage , goed voor 1055 leden.
 4. Wetteriana.
  Na het positieve nieuws zal de subsidie van K.L.B.P. Oost Vlaanderen gestort worden aan Themaphila Wetteren inrichter van deze Regionale tentoonstelling. De voorzitter van het organisatiecomité de heer Koen Bracke komt aan het woord voor een overzicht.
  De kaders werden reeds op woensdag geleverd waardoor vroeg aan de opstelling begonnen kon worden + de opstelling van de zaal.
  Verder is alles goed verlopen en zullen ze waarschijnlijk met een positieve balans kunnen afsluiten.
 5. Website.
  Op vraag van Roland ( verantwoordelijke voor alles door te geven maar het centraal punt)
  Graag manifestaties doorgeven als clubs voor opname op de site.
 6. K.L.B.P. Nieuws.
  • De medaille Nat. Verdienste is toegekend aan de heer W.Monfils.
   Wij stellen vast dat er 3 kandidaten uit Vlaanderen en 1 uit Wallonië, na 2 stem rondes was de winnaar bekend.
  • Nat Lit. 2 kandidaten , de heer Rudy De Vos is verkozen.
  • Nat. tentoonstelling in Nederland ,Gouda, met Belgische deelnames, voor de grote meerderheid zijn de Belgische deelnemers niet tevreden met hun resultaat.
  • Voorverkopen 2020, aanvragen binnen tegen 25 juni 2019.
  Tot slot wenst de voorzitter iedereen een prettig verlof.
De secretaris
Voorzitter
Luc Van Bogaert
Ivan Van Damme
 1. Verwelkoming door de voorzitter de heer Ivan Van Damme
  Aanwezigheidslijst ter beschikking op het secretariaat.
 2. Verslag penningmeester.
  De heer De Swaef geeft overzicht van 2018, het groot boek met gedetailleerde uiteenzetting is ter inzage na de vergadering.
  Nog 36 actieve clubs betalen hun lidgeld.
 3. Verslag van de toezichthouders.
  Mevr. De Munck R. en de heer Van Der Veken R. hebben de boekhouding nagezien en vragen ontlasting v. d. penningmeester ( dit gebeurd met applaus ).
  Beiden zullen dit werk volgend jaar opnieuw op zich nemen.
 4. Reg. tent. “Wetteriana 2019“.
  Volgens de heer K. Bracke komen de inschrijvingen vlot binnen (nu reeds een 80 tal vlakken + 40 vlakken Aero niet competitief ).
 5. Prov. Fil. Verdienste 2018.
  Er is slechts één kandidaat, de heer Erik De Graeve.
  Dus stemmen met ja of neen
  21 kringen hebben stemrecht + 13 medaillehouders = totaal van 34 stemmen
  Uitslag 34 ja stemmen. Dus gekozen.
 6. Mededelingen.
  • Nationaal is een nieuwe ondervoorzitter voor Wallonië de heer Willy Monfils.
  • Voor Astro is eveneens een nieuwe Nat. Commissaris de heer Stefaan Bruylants na het ontslag van mevr. Jacq. Bekaert.
  • Voor aanpassingen van adreslijst voor “Belgaphil“ deze steeds zenden naar de heren Rudy De Vos en Eddy Van Vaeck.
  • Een evaluatieformulier voor tentoonstellingen werd voor de eerste maal gebruikt te Ronse en zal nu steeds in het vervolg gebruikt worden voor alle tentoonstellingen.
  • Volgend jaar Nationale Competitieve Tentoonstelling te Antwerpen.
  • In Bangkok is beslist dat Astro en Prentkaarten een volwaardige commissie is.
De secretaris
Voorzitter
Luc Van Bogaert
Ivan Van Damme
 1. Hartelijk welkom aan alle aanwezigen door de voorzitter.
  Aanwezigheidslijst op sec. Oost-phila.
 2. Kasverslag. Roland geeft deskundig overzicht tot op heden van de in kas zijnde saldo.
 3. Lidgelden.
  Oproep dit zeker in orde te brengen voor 30 april 2019. Doch zo lang dient niet gewacht.
 4. Filateliefeest Ronse ; Beginnersklasse.
  Een positief punt was dat er een reeks nieuwe verzamelingen getoond werden, wel niet van allen nieuwe verzamelaars. Wat ook positief was ,is dat een uitgebreid beoordelingsblad was bijgevoegd bij iedere verzameling , dit zal tevens bijgehouden worden door de prov. –en nat. commissaris van zijn bepaalde discipline.
 5. Voorverkopen 2019.
  De data en plaatsen waar deze in 2019 plaats vinden staan allen vermeld op de site van bpost. Mogen wij ook mededelen dat in het vervolg ( toekomst 2020 ) de plaats van voorverkoop dient aangevraagd te worden bij de Landsbond nationaal.
 6. Nat. tentoonstelling 2020.
  Deze zal plaats vinden te Antwerpen Expo op 28 – 29 en 30 augustus.
 7. Bibliotheek bpost.
  Is te raadplegen op
  • 13/2/2019
  • 10/4/2019
  • 12/6/2019
  • 14/8/2019
  • 9/10/2019
  • 11 of 12/12/2019
  Liefst 2 weken op voorhand verwittigen en vermelden wat je wilt opzoeken.
 8. Regionale ten. Oost en West –Vl. 2019. Deze zal gehouden worden op 15 en 16 juni te Wetteren in de GOWALT hall te Kwatrecht.
 9. K.L.B.P. nieuws.
  • Roland De Swaef heeft op de Intern. Tent. te Bangkok 85% behaald.
  • Kandidaturen voor medaille Prov. verdienste toe te sturen voor 1 feb. 2019.
  • Medaille ‘Paul De Smeth’ lit. voor 1 april naar nat. sec.
  • Nat medaille voor fil. verdienste, kandidaturen binnen voor 1 april op nat. sec. Reeds 1 kandidaat uit de Provincie Oost-Vlaanderen.
  • Oplichting, men tracht via alle toestanden geld te bekomen van je vereniging, oppassen voor valse berichten, wij vragen dat alle voorzitters hun penningmeester op de hoogte brengen hiervan en dubbel voorzichtig te zijn met alle verhalen.
  • Door Roland wordt gevraagd om via mail de laatste gegevens van zijn bestuur door te zenden Dit zal opgenomen worden op de nieuwe site voor Oost –Vl. DOCH zal niet voor iedereen te zien zijn - wordt nadien www.klbp-ovl.be of klbp-ovl.be.
  • Algemene bijeenkomsten in 2019, 2 maart - 22 juni - 5 okt. en 14 december.
  • De voorzitter wenst tot slot iedereen de beste eindejaars feesten toe en tot volgend jaar.
De secretaris
Voorzitter
Luc Van Bogaert
Ivan Van Damme