KLBP OVL

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen: Oost-Vlaanderen

Verslagen van de Vergaderingen

Aanwezig:

 • Donald Decorte, voorzitter – Postzegelclub Het Volk en Postzegelkring Land van Waas
 • Mark Bottu – Sint-Gabriëlsgilde, Themaphila en FISTO
 • Bart Van Oppens – BFV Cosmos
 • Alain Pierret – SRGT Lucien Herlant
 • Maurice Devlamynck en Theo Van Damme – Phila Zelzate
 • Robert Fack – Sint-Michielsgilde
 • René Noterman – Renaix Philatélique Ronse
 • Robert Sillis – Hamse Filatelieclub
 • Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
 • Roland De Swaef – Postzegelkring Leda
 • Luc Stassijns – Het Torenhof Buggenhout
 • Jean-Pierre Verbruggen - Postzegelclub Egmont Zottegem

Verontschuldigd:

 • Julien Van Damme – Phila-Club Oudenaarde
 • Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove
 • Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring
 • Rudy Neckebroeck – De Reuzen Wetteren
 • Jean Marquebreuck – Fila Geraardsbergen
 • Eric Wauters – De Beverse Verzamelaars
 • Jan Baeyens – Postzegelkring Welle
 • Danny Van den Reeck – Filatelieclub Evergem
 • Caroline Van Laere - De Biekorf Berlare
 • Georges Van Damme - Gentse Filatelistenbond

 1. Welkom

  Voorzitter Donald Decorte heet ons welkom in Sporthal Hekers.

  De vergadering neemt een ogenblik stilte in acht n.a.v. het overlijden van Reina Beeckman, voorzitster van de Gentse Filatelistenbond, lid van de Academie, gewezen bestuurder KLBP, jarenlang uitgever van Oost-Phila Kontakt enz.
  Haar in memoriam verscheen in Oost-Phila Kontakt en op onze websites.

 2. Verslag vorige algemene vergadering – 03.06.2023

  Geen opmerkingen – het verslag is goedgekeurd.

 3. Financiën – stand van zaken

  Penningmeester Roland De Swaef geeft de stand van zaken van de zicht- en de spaarrekening en licht de inkomsten en uitgaven toe.
  Hij herinnert er aan dat het lidgeld KLBP, 2 euro per lid, werd opgevraagd voor 2024.

 4. Mededelingen van KLBP nationaal

  De nieuwe lokalen van de hoofdzetel in Zaventem zijn voorgesteld op de Academische Zitting van zaterdag 9 september 2023.
  De bibliotheek en de vergaderzaal zijn groter geworden. De bibliotheek is open de 2de en 4de woensdag van de maand (behalve juli en augustus) van 10 tot 15 u.
  De bibliotheek van de Academie gaat daar binnenkort bijkomen en zal voor iedereen raadpleegbaar zijn.

 5. Provinciale verdienste 2023 – oproep tot kandidaturen

  Zie oproep in Oost-Phila Kontakt van september 2023. Nog tot 31.12.2023 te zenden aan de secretaris Marc Van Der Haegen en cc aan voorzitter Donald Decorte.
  Warme oproep om iemand voor zijn filatelistische verdiensten voor te stellen.

 6. Verkiezing provinciale disciplineverantwoordelijken

  Nieuwe mandaten starten op 1 januari 2024 en lopen over een periode van 3 jaar, dus tot en met 31 december 2026. Kandidaten moesten zich voor 29 september 2023 aanmelden bij de provinciale secretaris. De provinciale vergadering verkiest volgende kandidaten zonder opmerkingen:

  • Mark Bottu – Traditionele filatelie, Maximafilie, Open filatelie
  • Donald Decorte – Thematische filatelie, Postgeschiedenis, Postwaardestukken, Jeugdfilatelie
  • Koenraad Bracke – Themarische filatelie
  • Alexander Goeminne – Aërofilatelie
  • Bart Van Oppens – Astrofilatelie, Prentbriefkaarten

  Roland De Swaef is geen kandidaat meer, we danken hem voor zijn jarenlange inzet voor de open klasse.

  Eén-kader valt onder elke discipline. Literatuur, juryzaken, (internationale) tentoonstellingen en vervalsingen hebben alleen een nationale verantwoordelijke. De benoeming van de provinciale disciplineverantwoordelijken zal gebeuren na overleg tussen de nationale disciplineverantwoordelijken en het dagelijks bestuur van KLBP. Tegen de verkiezing van een provinciale verantwoordelijke kan slechts door de nationale disciplineverantwoor-delijke bezwaar worden aangetekend.

  Voor de functie van nationaal disciplineverantwoordelijke stelt Donald Decorte zich terug kandidaat voor Postgeschiedenis, Koenraad Bracke voor Thematische filatelie en Bart Van Oppens voor Prentbriefkaarten. Verkiezingen tijdens de vergadering in Zaventem op 16.12.2023. Ook dit mandaat geldt voor drie jaar, van 01.01.2024 tot 31.12.2026. Kandidatuurstelling met filatelistisch c.v. dienden voor 29.09.2023 aan de secretaris-generaal Rudy De Vos bezorgd te worden. Mark Bottu heeft, uit beleefdheid pas na dato en na het overlijden van Piet Van San, zijn kandidatuur gesteld voor Literatuur.

  Er is uit de vergadering de vraag gesteld naar vergoedingen van functies. Momenteel gelden alleen kilometer-vergoeding voor juryleden in België en tussenkomst in de kosten voor internationale opdrachten.

 7. Tentoonstellingen en voorverkopen 2024

  • 19.01.2024 Charleroi Institut Saint-André, Rue du Parc 6
   AMIPHIL’24 Regionale Wedstrijdtentoonstelling Beginnersklasse (9 u – 17 u)
   met eerste voorverkoop 2024 van nieuwe uitgiften door bpost (10u – 15u)
   Belgische iconische motoren
   Muziekkiosken
   Verrassende glaskunst
   Belgische uitvinders: Leo Baekeland
  • 30.03.2024 Antwerpen Regionale Wedstrijdtentoonstelling Beginnersklasse
   Bedreigd onderwaterleven
   Bijzonder baltsgedrag in België
   Hedendaagse dans: een Belgische choreografie
  • 07-09.06.2024 Brussel Trademart Brussels, Atomiumsquare 1 Nationale Tentoonstelling
   De Olympische droom
   Emile Claus, meester van het licht
   150 jaar Wereldpostunie
   Brecht Evens – Flora
  • 24.08.2024 Maasmechelen Regionale Wedstrijdtentoonstelling Beginnersklasse
   Lichtgevende natuur
   (1) universe
   Fantastieke Tom Frantzen
   100 jaar surrealisme in België
  • 19.10.2024 Aarlen Regionale Wedstrijdtentoonstelling Beginnersklasse
   Cryptopostzegel
   Pleinen van Aarlen
   Fluisterende sterren
   Kerstzegels: vrolijke kerstdiertjes

 8. Kalender vergaderingen 2024

  Volgende bestuursvergadering : donderdag 18 januari – 19.30 u in de Casa del Locos
  Statutaire algemene vergadering : zaterdag 24 februari – 14 u in de Hekers
  De KLBP legt haar kalender voor op de nationale vergadering van 16 december 2023. Het Oost-Vlaams bestuur zal in januari de data vastleggen.

 9. Varia

  • De kringen aangesloten bij de KLBP kregen intussen een individuele uitnodiging voor de uitgebreide voorstelling van de postzegeluitgiften in 2024. Zonder uitnodiging komt men normaal niet binnen op 24 oktober in de voormiddag. In de namiddag is er wel voor iedereen toegang op de bwelcome day.
  • Postzegels van het Groothertogdom Luxemburg dragen tegenwoordig de landsnaam Letzeburg.
  • Verkeer in Zwijnaarde: aanpassingen van maximumsnelheden in meerdere straten en begin december een knip in de Hutsepotstraat; begin januari wijzigt de tramlijn naar T3 Moscou – Zwijnaarde en zijn er wijzigingen in het traject en uren van de buslijnen.
  • Ulm: postgeschiedenis tentoonstelling van internationaal niveau waarbij Mark Bottu een nominatie behaald heeft met een een-kader over het begin van Thurm & Tassis.
  • Een afgevaardigde vraagt of er in postkantoren reclame gemaakt kan worden voor het verzamelen van postzegels. Dit is moeilijk want het wordt op hoger niveau beslist binnen bpost wat er mag uitgehangen worden.

Volgende algemene vergadering : zaterdag 18 februari 2024

Verslag : Donald Decorte

Aanwezig:

 • Donald Decorte, voorzitter – Postzegelclub Het Volk en Postzegelkring Land van Waas
 • Julien Van Damme – Phila-Club Oudenaarde
 • Bart Van Oppens – BFV Cosmos
 • Alain Pierret – SRGT Lucien Herlant
 • Maurice Devlamynck – Phila Zelzate
 • Robert Fack – Sint-Michielsgilde
 • Jacques Dragonetti en Jacques Fourneau – Renaix Philatélique Ronse
 • Robert Sillis – Hamse Filatelieclub
 • Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
 • Roland De Swaef – Postzegelkring Leda
 • Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring
 • Luc Stassijns – Het Torenhof Buggenhout
 • Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove

Verontschuldigd:

 • Mark Bottu – Sint-Gabriëlsgilde en FISTO
 • Koenraad Bracke – Themaphila en Themafila Wetteren
 • Marcel Storm – Postzegelclub Het Volk
 • Rudy Neckebroeck – De Reuzen Wetteren
 • Jean-Pierre Verbruggen - Postzegelclub Egmont Zottegem
 • Jean Marquebreuck – Fila Geraardsbergen
 • Willy Vervaet – Filagent
 • Eric Wauters – De Beverse Verzamelaars
 • Jan Baeyens – Postzegelkring Welle
 • Theo Van Damme – Fila Zelzate
 • Danny Van den Reeck – Filatelieclub Evergem

 1. Welkom

  Voorzitter Donald Decorte heet ons welkom in Sporthal Hekers.

 2. Verslag statutaire algemene vergadering – 11.02.2023

  Geen opmerkingen – het verslag is goedgekeurd.

 3. Financiën – stand van zaken

  Penningmeester Roland De Swaef geeft de stand van zaken van de zicht- en de spaarrekening en licht de inkomsten en uitgaven toe. Het boekhoudkundig verlies is te wijten aan het feit dat aan het einde van een boekjaar lidgelden worden geïnd die bestemd zijn voor het volgend werkjaar en dat het doorstorten ervan aan KLBP nationaal geboekt wordt in het nieuwe jaar.

  36 kringen betaalden het lidgeld 2023 voor 821 leden.

 4. Mededelingen van KLBP nationaal

  Voorzitter Donald Decorte geeft uitgebreid verslag van de vergadering van de raad van bestuur op 20.05.2023, de belangrijkste punten worden hier samengevat.

  Jean-Pierre Malmedy nam ontslag als bestuurder en Hubert De Belder stopt als nationaal commissaris prentbriefkaarten, Robert Lisabeth vervangt hem voorlopig.

  Het financieel verslag 2022 werd nagezien door de toezichthouders en goedgekeurd.

  De akte betreffende de kantooruitbreiding werd ondertekend op 19.04.2023 en op 15.08.2023 begint de herinrichting van de lokalen; er wordt hulp gevraagd bij de verhuis van de bibliotheek.

  De hernieuwde statuten, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden goedgekeurd met 22 op 26 stemmen. Provinciaal afgevaardigden worden voortaan ook stemgerechtigde bestuurders en commissarissen voor de rekeningen worden toezichthouders. Blijkbaar had alleen Oost-Vlaanderen inhoudelijke bemerkingen geformuleerd; het dagelijks bestuur belooft die in acht te nemen bij een volgende aanpassing. De statuten worden neergelegd bij een Nederlandstalige rechtbank, daardoor primeert de Nederlandstalige tekst.

  Robert Lisabeth is laureaat van de medaille voor nationale verdienste 2022 en Guy Coutant ontvangt de literatuurprijs Paul De Smeth. FEPA kent de medaille voor Europese filatelistische verdienste toe aan Patrick Maselis.

  Nieuws over internationale, nationale en regionale tentoonstellingen – zie punt 5 van dit verslag

 5. Tentoonstellingen

  Kalender regionale competitieve tentoonstelling met voorverkoop in 2023 – zie vorige verslagen en Philanews.

  De nationale competitieve tentoonstelling 2024 met voorverkoop zal plaats hebben in Trademart te Brussel op zaterdag 08 en zondag 09.06.2024 (= dag van de federale, regionale en Europese verkiezingen…)

  De toewijzing van de voorverkopen tijdens regionale tentoonstellingen in 2024 is nog aan de gang.

  Kalender internationale tentoonstellingen en commissarissen – zie Belgaphil

  Bsurprised Day op woensdag 05.07.2023 in de zegeldrukkerij te Mechelen. 25 van de 30 vakken met verzamelingen over de onderwerpen van de uitgiften 2023 zijn gevuld via Themaphila.

 6. Varia

  Er wordt meegedeeld dat het voortaan niet meer toegelaten is om opgedrukte zegels te knippen uit postwaardestukken om daarmee te frankeren.

  De algemene vergadering feliciteert Roland De Swaef met zijn interview in de recentste Belgaphil.

Volgende algemene vergadering : zaterdag 18 november 2023

Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris

Aanwezig:

 • Filip Van der Haegen - nationaal voorzitter
 • Donald Decorte, voorzitter - Postzegelkring Land van Waas
 • Mark Bottu – Sint-Gabriëlsgilde en FISTO
 • Julien Van Damme – Phila-Club Oudenaarde
 • Bart Van Oppens – BFV Cosmos
 • Alain Pierret – SRGT Lucien Herlant
 • Maurice Devlamynck – Phila Zelzate
 • Koenraad Bracke – Themaphila en Themafila Wetteren
 • Robert Fack – Sint-Michielsgilde
 • Marcel Storm – Postzegelcub Het Volk
 • Rudy Neckebroeck – De Reuzen Wetteren
 • Jean-Pierre Verbruggen - Postzegelclub Egmont Zottegem
 • Jacques Dragonetti en René Noterman – Renaix Philatélique Ronse
 • Robert Sillis – Hamse Filatelieclub
 • Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
 • Roland De Swaef – Postzegelkring Leda
 • Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove

Verontschuldigd:

 • Jean Marquebreuck – Fila Geraardsbergen
 • Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring
 • Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond
 • Rik Dessers – provinciaal afgevaardigde

 1. Welkom

  Voorzitter Donald Decorte heet ons welkom in Sporthal Hekers en wenst iedereen het beste voor het nieuwe jaar. Eregast is Filip Van der Haegen, de nieuwe nationale voorzitter van de KLBP.

 2. Verslag vorige algemene vergadering – 10.12.2022

  Pt. 5. De regionale competitieve tentoonstelling voor Oost- en West-Vlaanderen 2025 (niet 2024) zal worden toegewezen aan onze provincie. Geen andere opmerkingen – het verslag is goedgekeurd.

 3. Jaarverslag 2022

  De voorzitter leest het jaarverslag voor – zie bijlage.

 4. Financieel verslag 2022

  Penningmeester Roland De Swaef brengt verslag uit over het boekjaar 2022 en licht de jaarrekening en de balans toe. Het grootboek en alle bijhorende facturen en documenten zijn ter inzage. De jaarrekening en de balans worden doorgestuurd aan de nationale penningmeester.

  Roland geeft een overzicht van de kringen die het lidgeld 2023 nog niet betaalden en roept hen op om dit zo spoedig mogelijk te regelen.

 5. Verslag van de toezichthouders op de rekeningen

  Alain Pierret en Roger der Veken hebben de boekhouding van 2022 grondig nagezien. Zij verklaren dat die stipt is bijgehouden, feliciteren de penningmeester voor het geleverde werk en adviseren de algemene vergadering om de jaarrekening en de balans goed te keuren.

 6. Kwijting en benoemingen

  De algemene vergadering dankt de penningmeester, keurt de jaarrekening en de balans goed en verleent hem kwijting voor het boekjaar 2022.

  De algemene vergadering dankt eveneens de toezichthouders en benoemt Alain Pierret en Koenraad Bracke in die functie voor het boekjaar 2023. Bijzondere dank aan Roger Van der Veken voor zijn jarenlange inzet als toezichthouder.

 7. Mededelingen van KLBP nationaal

  De bibliotheek is open de 2de en 4de woensdag van de maand (behalve in juli en augustus), van 10 tot 15 u. Een tweede bibliothecaris wordt gezocht om de bib mee verder uit te baten.

  De website van KLBP nationaal wordt momenteel geactualiseerd door Johann Vandenhaute, in afwachting van de opbouw van de nieuwe website.

  Adreswijzigingen voor het toesturen van Belgaphil dienen voortaan niet meer te worden gemeld aan Eddy Van Vaeck maar aan Léon Poncé leon.ponce@gmail.com met cc aan Rudy Devos rudy.devos2@telenet.be.

  De regionale competitieve tentoonstelling Brabant – Brussel op 21.10.2023 en de nationale competitieve tentoonstelling begin juli 2024 zullen waarschijnlijk plaats hebben in de Trademart te Brussel.

  Vanaf 2024 wordt het kadergeld verhoogd: 5 € pre-competitief, 7,50 € regionaal, 10 € nationaal. Er wordt ook aan gedacht om het verzekeringsgeld te plafonneren en de deelnemers te laten delen in die kosten.

 8. Provinciale filatelistische verdienste 2022

  De kringen aangesloten bij de KLBP Oost-Vlaanderen werden verzocht hun kandidaten voor te dragen voor de medaille provinciale filatelistische verdienste 2022 aan het provinciaal secretariaat. De oproep werd aan de kringen verstuurd via e-mail dd 30.11.2022 en gepubliceerd in Oost-Phila Kontakt nr. 335. Het secretariaat ontving evenwel geen kandidatuur en bijgevolg draagt het bestuur zelf een kandidaat voor, nl. Marc Van Der Haegen voor zijn inzet als provinciaal secretaris sinds 2020. De algemene vergadering stemt met grote meerderheid in met deze keuze.

 9. Regionale (pre-)competitieve tentoonstellingen

  De eerstkomende regionale competitieve tentoonstelling West- en Oost-Vlaanderen met voorverkoop heeft plaats in Kortrijk op 26.08.2023. Onze provincie stond hiervoor haar beurt af omdat de reeks Pleinen van Kortrijk dan wordt uitgegeven. We roepen op tot talrijke deelname van onze Oost-Vlaamse filatelisten – het inschrijvingsformulier werd meegestuurd met de recentste Belgaphil, nr. 69.

  Voor 2024 kunnen de Oost-Vlaamse kringen nog opteren voor de organisatie van een pre-competitieve tentoonstelling, evt. met voorverkoop. Viert een kring een lustrum of jubileum, heeft er een bijzonder evenement plaats in haar stad of gemeente, dan biedt dat de gelegenheid extra luister daaraan te geven. Eventueel kan worden samengewerkt met andere kringen uit de regio.

  De regionale competitieve tentoonstelling Oost- en West-Vlaanderen 2025 met voorverkoop wordt toegewezen aan onze provincie. Themafila Wetteren, die ook een voorstel voor een uitgifte indient, zal zich kandidaat stellen voor de organisatie.

 10. Varia

  Provinciaal domein Het Leen in Eeklo organiseert van 17.02 tot 06.12.2023 een tentoonstelling “Natuur in miniatuur” met een wandelroute (4 km) met werken van postzegelillustrator Marijke Meersman. In de serre is er een tentoonstelling met origineel werk, dieren, planten, groenten, enz. van haar hand.

  Zaterdag 15.04.2023 is er de West-Vlaamse Dag van de Filatelist in ’t Brouwerijtje op de site van de fabriek Maselis, Kaaistraat 19 in Roeselare met een tentoonstelling, twee referaten en een receptie.

  De nieuwe zegel voor aantekenrecht (de kanoet van André Buzin) bestaat in 2 versies: met rand bij het postzegelabonnement en zonder rand in het blaadje van 5.

  Nieuwe literatuur

  • Les Armées de Buonaparte à Napoléon, Monacophil, Frans en Engels
  • Studie der Telegraafstempels – De achthoekige stempel van België
  • Emission Charlotte de face – De laatste der Luxemburgse klassieken, ongeveer 1.200 blz, kan ook als pdf worden aangevraagd bij de auteurs

Volgende algemene vergadering : zaterdagen 3 juni en 18 november 2023

Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris

Na alle perikelen en lockdowns door Covid-19 sinds 2020 werd 2022 weer een bijna normaal werkjaar waarin alles terug door kon gaan als voorheen.

Bpost organiseerde terug voorverkopen, tenzij die voorzien in januari. De KLBP organiseerde de Nationale Tentoonstelling Antverpia 2022. Er waren terug Regionale Wedstrijdtentoonstellingen, drie in totaal want die van januari viel weg. Bij dit alles waren er Oost-Vlamingen zowel als deelnemer of als jurylid. Een overzicht daarvan is te vinden in het 69ste nummer van ons gratis nationaal ledenblad Belgaphil.

Enkele mensen van onze provincie vindt u ook in de lijsten van internationale tentoonstellingen. Het is met fierheid dat ik hier die mensen mag bedanken voor hun deelname en van harte proficiat wensen voor de mooie resultaten die behaald werden.

De verenigingen aangesloten bij de KLBP kregen een lidkaart per lid waarvoor betaald werd. En van die Oost-Vlaamse lidkaarten zijn er nationaal uitgeloot die een bedrag van € 25 kregen.

Voor de Provinciale Filatelistische Verdienste 2021 werd door jullie Maurice Devlamynck gekozen en hij ontving zijn medaille op de Nationale Tentoonstelling in Antwerpen.

Wat ons deed schrikken in het begin van 2022 was het plotse ontslag op doktersbevel van onze voorzitter Ivan Van Damme in al zijn functies binnen de filatelie. Gelukkig kon ik hem sindsdien al enkele keren ontmoeten en is zijn gezondheidstoestand terug onder controle.

Daardoor werd ik als ondervoorzitter eerst onverwachts waarnemend voorzitter en na verkiezing de nieuwe voorzitter van de KLBP Oost-Vlaanderen. Bart Van Oppens werd de nieuwe ondervoorzitter. En na een geheime stemming volgde onze collega Mark Bottu Ivan op als bestuurder voor onze provincie in de nationale vergaderingen van de KLBP.

Op nationaal vlak werd Ivan opgevolgd door Filip Van der Haegen als voorzitter van de KLBP.

Hier in de sporthal Hekers werden terug provinciale vergaderingen van de KLBP gehouden als vanouds en dit vier maal in 2022. Telkens was er voordien een bestuursvergadering om de algemene vergadering voor te bereiden.
We hebben al lang een zeer goede samenwerking met Oost-Phila waarvan we beiden de vruchten kunnen plukken. Dat willen we zo verderzetten.

Onze secretaris Marc Van Der Haegen verzorgt telkens goede verslagen van onze vergaderingen en die worden gepubliceerd in Oost-Phila-Kontakt.

Daarnaast werkt Marc aan een actualisering van onze website. Daarvoor wordt wel jullie medewerking gevraagd om de gegevens van jullie kring na te kijken en zo nodig te verbeteren. Marc geeft de binnengekregen veranderingen door aan Rik Dessers die ze dan op de provinciale website aanpast. Tevens geeft Marc door aan de KLBP Nationaal wat op hun nieuwe website moet aangepast worden.

Van onze penningmeester Roland De Swaef krijgen we elke vergadering een verslag van de kastoestand. Hij doet dit al jaren nauwgezet waarvoor onze dank. Maar stilaan denkt hij aan afbouwen en zullen we in de toekomst naar een opvolger moeten zoeken.

En nu op naar het nieuwe werkjaar 2023 dat ons veel zal bieden.

Verslag : Donald Decorte, voorzitter

Aanwezig:

 • Mark Bottu – Sint-Gabrielsgilde, Themaphila en FISTO
 • Julien Van Damme – Phila-Club Oudenaarde
 • Alain Pierret – SRGT Lucien Herlant
 • Maurice Devlamynck – Phila Zelzate
 • Robert Fack – Sint-Michielsgilde
 • Luc Stassijns – Het Torenhof Buggenhout
 • Marcel Storm – Postzegelcub Het Volk
 • Rudy Neckebroeck – De Reuzen Wetteren
 • Jean-Pierre Verbruggen - Postzegelclub Egmont Zottegem
 • René Noterman – Philatélique Renaix Ronse
 • Robert Sillis – Hamse Filatelieclub
 • Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
 • Roland De Swaef – Postzegelkring Leda
 • Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove

Verontschuldigd:

 • Donald Decorte, voorzitter
 • Jean Marquebreuck – Fila Geraardsbergen
 • Eric Wauters – De Beverse Verzamelaars
 • Koenraad Bracke – Themafila Wetteren
 • Danny Van den Reeck – Filatelieclub Evergem
 • Jacques Dragonetti en Jacques Fourneau – Renaix Philatélique Ronse
 • Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring
 • Theo Van Damme – Fila Zelzate
 • Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond

 1. Welkom

  Secretaris Marc Van Der Haegen, die het voorzitterschap waarneemt, heet u welkom in Sporthal Hekers.

  De vergadering neemt een minuut stilte in acht naar aanleiding van het overlijden van Roger Coolen, afgevaardigde van Postzegelkring Dendria en Postzegelkring Schendelbeke, die vrij onverwacht is overleden op 28.11.2022. Donald Decorte en Roland De Swaef woonden zijn afscheid bij.

 2. Verslag vorige algemene vergadering – 01.10.2022

  Geen opmerkingen – het verslag is goedgekeurd.

 3. Financiën – stand van zaken

  Penningmeester Roland De Swaef deelt de huidige stand van de rekeningen mee. De financiële toestand is solvabel. De uitnodiging om het lidgeld 2023 te betalen (2 € per lid) werd via de post begin november verstuurd. Roland dringt aan op spoedige betaling en het doorsturen van de ledenlijsten aan Eddy Van Vaeck en Rudy Devos van KLBP nationaal en met hemzelf in copie.

 4. Mededelingen van KLBP nationaal

  Filip Van der Haegen is verkozen tot nationaal voorzitter, Luc Selis tot ondervoorzitter voor Vlaanderen. Mark Bottu werd aangesteld als bestuurder. Er wordt een bibliothecaris gezocht.

  De nationale tentoonstelling Antverpia kende, ondanks de mindere opkomst, een financieel gunstig resultaat, wel met zeer hoge verzekeringskosten voor de champions class – het reglement zal in dat verband worden herzien. Voor de jurering is het onontbeerlijk dat de commissarissen de juiste evaluatieformulieren krijgen, dat is niet altijd het geval. Het is bijzonder nuttig dat elk vlak wordt gefotografeerd om discussies nadien te voorkomen.

  De regionale tentoonstelling in Oostende was een succes, zowel qua inzendingen als bezoekers. De kaders stonden wel wat te dicht bij elkaar.

 5. Regionale competitieve tentoonstelling met voorverkoop in 2024

  De regionale competitieve tentoonstelling voor Oost- en West-Vlaanderen 2024 zal worden toegewezen aan onze provincie. We dienen ons alvast te beraden over de organisatie. Misschien een kring die een jubileum viert, of een samenwerking van verscheidene clubs uit dezelfde regio?

 6. Huldiging van de jubilerende kringen

  Met felicitaties en onder applaus worden de oorkonden voor hun 50-jarig bestaan overhandigd aan de vertegenwoordigers van Postzegelclub Egmont Zottegem en Postzegelkring Het Torenhof Buggenhout. De oorkonde van Phila Wachtebeke wordt opgestuurd.

 7. Kalender vergaderingen 2023

  Om diverse redenen (beperkt aantal aanwezigen, stijging van de gemiddelde leeftijd, afstanden met dure brandstof, …) heeft het bestuur overwogen om het aantal vaste vergaderingen voortaan te beperken tot drie bestuurs- en drie algemene vergaderingen per jaar. Dit idee wordt hier voorgelegd aan de algemene vergadering en uit de talrijke reacties blijkt een grote consensus om dit voorstel bij te treden. Het bestuur zal tijdens zijn vergadering op 12.01.2023 de kalender voor 2023 vastleggen.

 8. Provinciale verdienste 2022

  De kringen aangesloten bij de KLBP Oost-Vlaanderen worden verzocht hun kandidaten voor te dragen voor de medaille provinciale verdienste 2022 aan het provinciaal secretariaat. De oproep werd aan de kringen verstuurd via e-mail dd 30.11.2022 en gepubliceerd in Oost-Phila Kontakt nr. 335. Een voordracht dient vergezeld te zijn van het filatelistisch curriculum vitae van de kandidaat. De verkiezing van de laureaat zal plaats hebben tijdens de statutaire algemene vergadering op 11.02.2023. Het volledig reglement is te raadplegen op de website van KLBP nationaal onder de rubriek “Verdienste”.

Volgende algemene vergadering : zaterdag 11 februari 2023

Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris

Aanwezig:

 • Donald Decorte, voorzitter – Postzegelvereniging Land van Waas en Postzegelclub Het Volk
 • Mark Bottu, Sint-Gabrielsgilde en Themaphila
 • Julien Van Damme – Phila-Club Oudenaarde
 • Jacques Dragonetti en Jacques Fourneau – Renaix Philatélique Ronse
 • Roger Coolen – Postzegelkring Dendria en Postzegelkring Schendelbeke
 • Alain Pierret – SRGT en FISTO
 • Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring
 • Theo Van Damme en Maurice Devlamynck – Phila Zelzate
 • Robert Sillis – Hamse Filatelieclub
 • Robert Fack – Sint-Michielsgilde
 • Luc Stassijns – Het Torenhof
 • Roland De Swaef – Postzegelkring Leda
 • Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove

Verontschuldigd:

 • Marcel Storm– Postzegelclub Het Volk
 • Rudy Neckebroeck – De Reuzen Wetteren
 • René Noterman – Fila Ronse
 • Bart Van Oppens - BFV Cosmos
 • J.P. Verbruggen – Postzegelclub Egmont Zottegem
 • Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
 • Jean Marquebreuck – Fila Geraarsbergen
 • Jan Baeyens – Postzegelkring Welle
 • Eric Wauters – De Beverse Verzamelaars
 • Koenraad Bracke – Themafila Wetteren
 • Danny Van den Reeck – Filatelieclub Evergem
 • Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond

 1. Welkom

  Voorzitter Donald Decorte heet ons welkom in Sporthal Hekers in Zwijnaarde.

 2. Verslag vorige algemene vergadering – 18.06.2022

  Geen opmerkingen – het verslag is goedgekeurd.

 3. Financiën – stand van zaken

  Penningmeester Roland De Swaef heeft de huidige stand van de rekeningen meegedeeld. De financiële toestand is gezond. Aan KLBP nationaal werden de lidgelden 2022 doorgestort.

  De raad van bestuur van KLBP zal tijdens zijn vergadering op 15.11.2022 het bedrag van het lidgeld 2023 bepalen; onze penningmeester zal de traditionele brief voor het opvragen van het lidgeld opstellen en onze secretaris zal die via de post en met een overschrijvingsformulier in november versturen aan de aangesloten kringen. Bij voorkeur te betalen vóór 30.11.2022 en ten laatste (statutair) vóór 01.04.2023.

 4. Mededeling van het bestuur

  Na de statutaire algemene vergadering van KLBP Oost-Vlaanderen op 18.06.2021 hebben de aanwezige bestuursleden even overlegd over de verdeling van de functies binnen ons bestuur. Ze waren het er over eens dat we ‘t best opnieuw een ondervoorzitter aanstellen, aangezien voorzitter Donald Decorte nog een beroepsleven heeft met geregeld avond- en weekenddienst. Bart Van Oppens is bereid het ondervoorzitterschap op zich te nemen. Dit werd door de secretaris aan de bestuursleden meegedeeld via e-mail dd. 30.06.2022. Aangezien noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement van KLBP vzw in de functie van provinciaal ondervoorzitter voorzien, is er ook geen voorgeschreven aanstellingsprocedure en volstaat een eenvoudige beslissing van het provinciaal bestuur. Gezien Bart Van Oppens de enige kandidaat was en er geen bezwaar is geuit, werd hij als ondervoorzitter aangesteld tijdens de bestuursvergadering op 08.09.2022.

 5. Mededelingen van KLBP nationaal

  Tijdens de algemene vergadering en raad van bestuur op 15.10.2022 zullen de nieuwe nationale voorzitter en ondervoorzitter voor Vlaanderen worden verkozen + de aanstelling van Mark Bottu als bestuurder.

  Op 22.10.2022 heeft in Thermae Palace ‘Via Ostende 2022’ plaats, de competitieve tentoonstelling West- en Oost-Vlaanderen met deelnemers en commissarissen uit onze provincie. KPO Oostende viert er haar eeuwfeest en studiekring WEFIS haar 50-jarig bestaan.

  De voorverkopen van 2023 zijn toegekend – wellicht krijgt onze provincie opnieuw een voorverkoop in 2024.

  • 02.12.2022 – Mechelen – bpost (zegeldrukkerij) – bwelcome day – voorstelling van de collectie 2023
  • 21.01.2023 – Waremme – Royal Philatelic Club de Hesbaye, Cercle Royal Philatélique de l’Ourthe
  • 18.03.2023 – Mechelen – Studiegroep Postzegels André Buzin
  • 10.06.2023 – Erpent – André Buzin Cercle Philatélique
  • 26.08.2023 – Kortrijk – De Leie Philatelic Club
  • 21.10.2023 – Brabant (nader te bepalen) - Unionphil

 6. Varia

  De Officiële Belgische Postzegelcatalogus 2023 (2 delen) is verschenen – te koop bij de handelaars, tijdens de beurzen en via het internet.

Volgende algemene vergadering : zaterdag 10 december 2022 – 14 u

Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris

Aanwezig:

 • Donald Decorte, voorzitter– Postzegelvereniging Het Land van Waas
 • Mark Bottu – Sint-Gabrielsgilde en Themaphila
 • Maurice Devlamynck – Phila Zelzate, Alain Pierret – SRGT en FISTO
 • Jacques Dragonetti en René Noterman – Renaix Philatélique Ronse
 • Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
 • Marcel Storm – Postzegelclub Het Volk
 • Jean-Pierre Verbruggen – Postzegelclub Egmont
 • Bart Van Oppens – BFV Cosmos
 • Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond
 • Julien Van Damme – Philaclub Oudenaarde
 • Robert Fack – Sint-Michilelsgilde
 • Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove + volmacht Postzegelkring Leda

Verontschuldigd:

 • Rik Dessers – Postzegelkring De Stempel Opwijk
 • Roland De Swaef – Postzegelkring Leda
 • Rudy Neckebroeck – Postzegelkring De Reuzen Wetteren
 • Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring
 • Theo Van Damme – Phila Zelzate
 • Roger Coolen – Postzegelkring Dendria
 • Luc Stassijns – Filateliekring Het Torenhof Buggenhout
 • Ronny Fauconnier – Kulturele Postzegelclub Schendelbeke
 • Vincent Bracke en Willy Vervaet – Philagent
 • Danny Van den Reeck – VTB Filatelieclub Evergem

 1. Welkom

  Donald Decorte, die tijdens de bestuursvergadering op 12 mei 2022 is verkozen tot voorzitter van KLBP Oost-Vlaanderen in opvolging van Ivan Van Damme, heet ons welkom op één van de warmste dagen van het jaar en waarschuwt voor de nieuwe varianten van het coronavirus die momenteel in opmars zijn.

  Op 9 april 2022 overleed Eric De Graeve, bestuurslid van de Zeelse Postzegelkring en laureaat provinciale verdienste 2018. De vergadering neemt een ogenblik ingetogen stilte in acht.

 2. Verslag vorige algemene vergadering – 26.03.2022

  Geen opmerkingen – het verslag is goedgekeurd.

 3. Kandidatuur voor bestuurder KLBP vzw

  We verwijzen naar pt. 1 bis van het verslag van onze statutaire algemene vergadering op 26 maart 2022, betreffende het ontslag van Ivan Van Damme als bestuurder van KLBP vzw. Vanuit het nationaal dagelijks bestuur werd gevraagd deze vacature zo snel mogelijk in te vullen en daarom werd een schriftelijke snelprocedure opgestart, waarna we één tijdige kandidatuur ontvingen die beantwoordde aan de reglementering, nl. van Mark Bottu. Met stilzwijgend akkoord van de aangesloten kringen werd, gezien de hoogdringendheid, op één punt afgeweken van de reglementering, nl. de geheime stemming. Om die reden werd door het nationaal dagelijks bestuur echter de ingediende kandidatuur (nog) niet in aanmerking genomen en op hun vraag wordt nu de geheime stemming over de kandidatuur gehouden.

 4. Aanstelling van provinciale commissarissen

  Momenteel zijn er voor Oost-Vlaanderen drie functies van provinciaal commissaris vacant, nl. voor postwaar-destukken, prentbriefkaarten en fiscale filatelie. Het bestuur richtte een oproep tot kandidaturen aan de aangesloten kringen via e-mail en Oost-Phila Kontakt nr. 333. We ontvingen twee tijdige kandidaturen die beantwoorden aan de reglementering, nl. van Donald Decorte voor postwaardestukken en van Bart Van Oppens voor prentbriefkaarten. Beiden zijn tijdens de nationale tentoonstelling Antverpia 2022 gekwalificeerd bevonden als nationaal jurylid in hun respectieve discipline. We ontvingen geen kandidatuur voor fiscale filatelie.

  Geheime stemming

  De secretaris deelt de stembriefjes uit voor 16 stemgerechtigde kringen en de voorzitter duidt Julien Van Damme aan als neutrale stemopnemer. Het vereiste quorum is voor elke functie de helft + 1 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigden. Na geheime stemming blijkt uit de telling dat elk van de drie kandidaten 15 voorkeurstemmen kreeg tegen 1 onthouding. Zijn bijgevolg verkozen met 15/16 van de stemmen:

  Marc Bottu als kandidaat bestuurder KLBP vzw (de benoeming van de bestuurder is een bevoegdheid van de nationale algemene vergadering.)

  Donald Decorte als provinciaal commissaris postwaardestukken

  Bart Van Oppens als provinciaal commissaris prentbriefkaarten

  De secretaris zal de uitslag van deze verkiezing meedelen aan het nationaal bestuur.

 5. Financiën – stand van zaken

  Penningmeester Roland De Swaef heeft de huidige stand van de rekeningen meegedeeld. De financiële toestand is gezond. 37 kringen betaalden voor 980 leden het lidgeld van 2022.

 6. Mededelingen van KLBP nationaal

  Na het ontslag van Ivan Van Damme als nationaal voorzitter is eerste ondervoorzitter Willy Monfls door het dagelijks bestuur aangesteld als waarnemend voorzitter. Herverkiezing is aangekondigd.

  De medaille voor nationale verdienste 2021 is toegekend aan Francis Kinard. De medaille voor literatuur is niet toegekend – geen kandidaat behaalde de helft van de stemmen.

  Paul Wijnants is na een geheime stemming uit de KLBP gezet. Als nationaal commissaris postgeschiedenis wordt hij voorlopig vervangen door Piet Van San.

  Van 10 tot 12 juni 2022 had de nationale competitieve tentoonstelling Antverpia 2022 plaats, met twee jaar vertraging wegens de coronapandemie. Proficiat aan de deelnemers, juryleden, inrichters voor het gepresteerde werk. Er werden hoogstaande verzamelingen tentoongesteld, maar de verlichting was niet optimaal. Het aantal bezoekers lag enigszins onder de verwachtingen, wat ook de handelaars opmerkten. Tijdens de academische zitting ontving Maurice Devlamynck de Oost-Vlaamse medaille voor provinciale verdienste.

  De provinciale competitieve tentoonstelling voor West- en Oost-Vlaanderen heeft plaats in het Thermae Palace van Oostende op zaterdag 22 oktober 2022; er kan nog worden ingeschreven en we doen een beroep op de Oost-Vlaamse filatelisten om talrijk deel te nemen.

  De data van de voorverkopen met regionale competitieve tentoonstelling voor volgend jaar zijn reeds door bpost meegedeeld: 21 januari, 18 maart, 10 juni, 26 augustus en 21 oktober 2023. De locaties zijn nog niet gekend.

Volgende algemene vergadering : zaterdag 1 oktober 2022 – 14 u

Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris

Aanwezig:

 • Donald Decorte – ondervoorzitter, Postzegelvereniging Het Land van Waas
 • Mark Bottu, Themafila en Sint Gabriëlsgilde
 • Roger Coolen – Postzegelkring Dendria
 • Maurice Devlamynck – Phila Zelzate
 • Alain Pierret – SRGT Lucien Herlant
 • Jacques Dragonetti – Renaix Philatélique Ronse
 • Jacques Fourneau – Renaix Philatélique Ronse
 • Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
 • Roland De Swaef – Postzegelkring Leda
 • Marcel Storm – Postzegelclub Het Volk
 • Jean-Pierre Verbruggen – Postzegelclub Egmont
 • Robert Sillis – Hamse Filatelieclub
 • Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove

Verontschuldigd:

 • Ivan Van Damme - voorzitter
 • Bart Van Oppens – BFV Cosmos
 • Rik Dessers – Postzegelkring De Stempel Opwijk
 • Koenraad Bracke – Themafila Wetteren
 • Jan Baeyens – Postzegelkring Welle
 • Julien Van Damme – Philaclub Oudenaarde
 • Rudy Neckebroeck – De Reuzen Wetteren
 • Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring
 • Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond
 • Theo Van Damme – Phila Zelzate

 1. Welkom

  Ondervoorzitter Donald Decorte heet ons welkom. Hij is tevreden dat, ondanks de recente stijging die tot voorzichtigheid noopt, de coronapandemie momenteel op een redelijk niveau circuleert zodat we opnieuw rond onze hobby kunnen samenkomen. Inmiddels woedt er een oorlog aan de oostkant van Europa…

  1. bis. Ontslag en vervanging van de voorzitter – bestuurder

   Normaal zou onze voorzitter Ivan Van Damme deze vergadering leiden. Er is de laatste tijd nogal veel gebeurd waardoor zijn huisarts hem het dwingend bevel gaf om meer op zijn gezondheid te letten. Ivan werd daardoor gedwongen met onmiddellijke ingang voor alle leidende functies in de filatelie zijn ontslag te geven. Dus zowel als bestuurder, als provinciaal en nationaal voorzitter en ook als provinciaal commissaris voor prentbriefkaarten.
   Ivan heeft zich jarenlang ingezet voor de filatelie zowel als verzamelaar als tentoonsteller, maar ook voor de organisatie van tentoonstellingen (denk maar aan vele keren Themafila in Wetteren of onze nationale tentoonstelling Temsifil 2012). Het is de uitdrukkelijke wens van Ivan om hem niet te contacteren op welke wijze ook. Gelieve dit te eerbiedigen. We sturen hem alvast een dankkaart.

   KLBP nationaal dringt aan op de snelle vervanging van Ivan als bestuurder zodat de goede werking van de vzw niet in het gedrang komt. Op voorstel van de hier aanwezige bestuursleden gaat de algemene vergadering ermee akkoord om via een versnelde procedure kandidaturen op te vragen tegen 10 april 2022. Secretaris Marc Van Der Haegen zal eerstdaags de oproep tot kandidaturen via e-mail versturen naar de aangesloten kringen.

   De functie van provinciaal commissaris prentbriefkaarten kan later worden ingevuld.

   De vervanging van Ivan als voorzitter van KLBP Oost-Vlaanderen behoort tot de bevoegdheid van het provinciaal bestuur en wordt behandeld tijdens de bestuursvergadering van 12 mei 2022. In afwachting neemt ondervoorzitter Donald Decorte de functie van voorzitter waar.

 2. Verslag vorige algemene vergadering – 18.12.2021

  Geen opmerkingen ontvangen – het verslag is goedgekeurd.

 3. Verslag van de toezichthouders op de rekeningen

  Alain Pierret en Roger der Veken hebben de boekhouding van 2021 grondig nagezien. Zij verklaren dat die stipt is bijgehouden, feliciteren de penningmeester voor het geleverde werk en adviseren de algemene vergadering om de jaarrekening en de balans goed te keuren.

  De algemene vergadering dankt de toezichthouders en bevestigt hen in hun functie voor het boekjaar 2022.

 4. Financieel verslag

  Penningmeester Roland De Swaef brengt verslag uit over het boekjaar 2021 en licht de jaarrekening en de balans toe. Het grootboek en alle bijhorende facturen en documenten zijn ter inzage.

  De algemene vergadering dankt de penningmeester, keurt de jaarrekening en de balans goed en verleent kwijting aan de penningmeester voor het boekjaar 2021. De jaarrekening en de balans zullen worden doorgestuurd aan de nationale penningmeester.

  Roland licht ook de huidige stand van zaken toe van de universele rekening en de spaarrekening. Lidgelden 2022 dienen nog overgeschreven te worden naar KLBP nationaal.

 5. Medaille voor provinciale verdienste 2020

  Gezien Rik Dessers verontschuldigd is en de medaille zich bij Ivan Van Damme bevindt, wordt de uitreiking nogmaals uitgesteld.

 6. Medaille voor provinciale verdienste 2021

  Aan alle kringen aangesloten bij KLBP Oost-Vlaanderen werd gevraagd kandidaten voor te dragen.

  Sint Gabriëlsgilde en Postzegelkring Ninove stellen de kandidatuur voor van Maurice Devlamynck, die sinds jaren de ruildienst van Oost-Phila in goede banen leidt, het verbond van Oost-Vlaamse Postzegelkringen dat onder zijn leden o.m. 38 kringen telt die ook bij de KLBP zijn aangesloten. De door de kandidaat beheerde ruildienst komt ten goede aan talrijke Oost-Vlaamse postzegelkringen.

  Omdat er maar één kandidatuur werd ingediend, ziet de algemene vergadering af van stemming en wordt Maurice met handgeklap unaniem verkozen.

 7. Mededelingen van KLBP nationaal

  Voor de vernieuwing van het dagelijks bestuur van de KLBP vzw is er op 8 januari 2022 een verkiezing gehouden waarbij Ivan Van Damme opnieuw als nationaal voorzitter verkozen werd. Gezien zijn ontslag zullen er nieuwe verkiezingen gebeuren. Men wacht daarvoor op de benoeming van een nieuwe bestuurder voor Oost-Vlaanderen, vandaar dat we dit zo snel mogelijk moeten regelen. (zie pt. 1 bis van dit verslag)

  Voor het nationaal tijdschrift Belgaphil zijn aankondigingen te zenden aan hoofdredacteur Johann Vandenhaute. De lijsten met de verzendadressen van de leden van KLBP kringen, en dan vooral de aanpassingen, zijn te zenden aan twee personen: erevoorzitter Eddy Van Vaeck en secretaris-generaal Rudy De Vos. Hun e-mailadressen zijn te vinden in Belgaphil.

  De KLBP, en meer bepaald Johann Vandenhaute voor de inhoud Rik Dessers voor de technische kant, werkt aan de vernieuwing en uitbreiding van de website. Die wordt tweetalig en zal een nieuwe naam krijgen. De oude website blijft actief en zal een link geven naar de nieuwe zodra die geactiveerd wordt.

  Nationaal commissaris postgeschiedenis Paul Wijnants is ontslagen uit deze functie. Voorlopig is er nog geen vervanging, maar daar wordt aan gewerkt.

  De nationale tentoonstelling Antverpia 2022 gaat door van vrijdag 10 tot zondag 12 juni in Antwerp Expo. 200 verzamelingen nemen deel op 800 vlakken. De zaal voor de handelaren is ook volledig gevuld.

 8. Varia

  Floraliën Community, de organisator van de Gentse Floraliën, brengt opnieuw terug MyStamps uit voor de editie 2022. Er werd gekozen voor afbeeldingen van unieke Floraliënaffiches uit de periode van 1903 tot 1955 in vellen van 10 zegels binnenlands tarief . Een vel kost € 20 met € 5 verzendingskosten. Bestellen kan door overschrijving op de rekening van de Floraliën Community : BE72 7360 5471 2916. (meer info over de postzegels: adrien.saverwyns@gmail.com).

  Op 1 en 2 april 2022 gaat de FNIP beurs door in Antwerp Expo en op zondag 24 april is er de 28ste internationale beurs in Auvelais, provincie Namen.

Volgende algemene vergadering : zaterdag 18 juni 2022 – 14 u

Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris

Rekening houdend met vierde golf van de coronapandemie, waarbij vergaderingen worden afgeraden, werd deze algemene vergadering via e-mail en per brief georganiseerd, aan de hand van volgend

Werkdocument

 1. Welkom – aanwezigheidslijst - verontschuldigingen

  Bij deze heet ik alle kringen hartelijk welkom op deze schriftelijke algemene vergadering. Het gebeurt niet al te dikwijls dat onze secretaris mag noteren dat alle kringen aanwezig zijn maar nu is dit het geval. Het klinkt misschien een beetje raar maar liever had ik gehad dat er enkele kringen afwezig waren, vanzelfsprekend niet wegens ziekte of gerelateerde zaken, maar gewoon afwezig. Dan konden we nog spreken van vergaderen, met zijn allen samen rond de tafel in Zwijnaarde.Vandaag moeten jullie maar saaie teksten lezen.Voorzitter Ivan Van Damme heet ons welkom bij de eerste algemene vergadering die normaal kan doorgaan sinds het begin van de coronapandemie.

 2. Verslag algemene vergadering van 25 september 2021

  Hiervoor verwijzen we naar de website van KLBP Oost-Vlaanderen waar dit verslag te vinden is. Een reden te meer om onze website nog eens te bezoeken.

 3. Financiën - stand van zaken

  In bijlage vindt je de stand van zaken zoals deze door onze penningmeester werd overgemaakt en dit op datum van 11 december 2021.
  Er wordt nadrukkelijk gevraagd aan de kringen om de lidgelden ten spoedigste te betalen. Iedereen is er van op de hoogte dat het lidgeld slechts 1 euro bedraagt. We vragen dan ook aan de vele kringen die nog niet hebben betaald het nodige te willen doen.

 4. Uitreiking van de medailles voor provinciale verdienste 2020

  Het was voorzien om toch nog in 2021 de provinciale medaille voor filatelistische verdienste uit te reiken aan onze laureaat Rik Dessers. Helaas zal Rik moeten wachten tot in 2022 om deze medaille in ontvangst te mogen nemen.

 5. Mededelingen van KLBP nationaal

  Vallen er veel mededelingen te doen? Absoluut niet. We kunnen melden dat de laatste voorverkoop met regionale tentoonstelling in Marche-en-Famenne, op 23 oktober, een succes was. Er waren veel bezoekers en je kon aan iedere aanwezige merken dat hij of zij gelukkig was. Terug zijn onder vrienden, een handelaar kunnen bezoeken, aanschuiven om postzegels te kopen aan de stand van bpost, een babbeltje slaan met vrienden en met de juryleden, het maakte de verzamelaar terug gelukkig en blij. Of dit lang zal blijven duren? We hopen het met zijn allen maar ik vrees nu reeds voor de eerste voorverkoop met regionale tentoonstelling in Lommel eind januari 2022.
  Sedert gisteren 17 december 2021 heb ik alle kandidaturen voor het dagelijks bestuur voor de periode 2022-2026 ontvangen. Op 8 januari 2022 is voorzien dat dit dagelijks bestuur zal worden gekozen. Normaliter gebeurt dit in Zaventem in aanwezigheid van alle bestuurders (zij dienen te stemmen), van alle provinciale afgevaardigden en van alle nationale commissarissen. Dit zal dus niet lukken. Het mag niet. Dan had ik er aan gedacht enkel en alleen de bestuurders (30) uit te nodigen maar ook dat mag niet. Rest er nog enkel en alleen: stemmen per brief.
  De KLBP heeft een overeenkomst om de aanpalende kantoren (120m²) aan haar kantoren aan te kopen. De verkoopsovereenkomst en de notariële akte zullen getekend worden in de eerste maanden van 2022. Dit betekent uitbreiding van onze bibliotheek, uitbreiding van onze vergaderzaal en creatie van een ruimte voor onze nationale commissarissen om vergaderingen en lessen te geven.
  Het is vanzelfsprekend niet evident om in een jaar, het covid-19 jaar 2021, een kandidaat te zoeken en te vinden die de provinciale medaille voor filatelistische verdienste zou kunnen en mogen bekomen.
  Mochten jullie een kandidaat hebben mag je die steeds bekend maken bij de secretaris of de voorzitter.

 6. Tentoonstellingen en voorverkopen 2022.

  Hiernavolgend de lijst van de voorverkopen en eveneens daartussen vermeld de lijst van de vergaderingen van KLBP Oost-Vlaanderen en dit in de goede hoop dat dit allemaal zal kunnen doorgaan

  22/01/2022 V.V.K. + REG. TENT. LOMMEL
  19/03/2022 V.V.K. + REG. TENT. ESTAIMPUIS
  26/03/2022 KLBP O.VL. ZWIJNAARDE
  09-10-11/06/2022NATIONALE TENTOONSTELLING ANTWERPEN
  11/06/2022 ACAD. ZITTING + A.V. EFFECTIEVE LEDEN ANTWERPEN
  18/06/2022 KLBP O.VL. ZWIJNAARDE
  27-08-2022 V.V.K. + REG. TENT.WAVER
  01/10/2022 KLBP O.VL. ZWIJNAARDE
  22/10/2022 V.V.K. - PREV. OOSTENDEOOSTENDE
  10/12/2022 KLBP O.VL. ZWIJNAARDE

 7. Sluiten vergadering

  Bij deze wens ik u in mijn persoonlijke naam en in naam van het bestuur van KLBP Oost-Vlaanderen in de mate van het mogelijke prettige eindejaarsfeesten toe en een goed begin van 2022; maar vooral en boven alles aan ieder van u een gezond en virusloos 2022.

Ivan Van Damme, voorzitter

Verslag

Het werkdocument werd op 11 december 2021 via e-mail verzonden naar de 37 aangesloten kringen en 20 kringen hebben via e-mail deelgenomen aan deze algemene vergadering, nl.

803. Postzegelkring Welle, 804. Postzegelclub De Reuzen Wetteren, 806. Koninklijke Postzegelkring Het Land van Waas, 808. Postzegelkring Ninove, 809. Belgische Filatelievereniging Cosmos, 810. Themaphila nationaal, 812. Koninklijke Lokerse Postzegelkring, 816. Koninklijke Postzegelkring Het Volk, 819. Postzegelclub ’t Rozenland Serskamp, 823. Postzegelclub Egmont Zottegem, 827. Koninklijke Postzegelkring Leda, 837. Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde, 840. Gentse Filatelistenbond vzw, 844. VTB Filatelieclub Evergem, 845. Het Torenhof Buggenhout, 854. Koninklijke Phila-Club Oudenaarde, 856. Koninklijke Postzegelclub Sint-Michielsgilde Mariakerke, 867. Postzegelclub Phila Zelzate, 869. Postzegelkring Sint-Gillis-Dendermonde, 875. Themafila Wetteren

De overige kringen formuleerden geen opmerkingen, we gaan bijgevolg uit van hun stilzwijgend akkoord.

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het verslag van de statutaire vergadering van 25 september 2021 en heeft kennis genomen van

 • het tussentijds kasverslag van de penningmeester dd 11 december 2021
 • de mededelingen van KLBP nationaal zoals vermeld in pt. 5 en 6 van het werkdocument
 • de oproep tot kandidaturen voor de provinciale medaille voor filatelistische verdienste 2021

Verscheidene kringen uitten hun zorgen n.a.v. de voortschrijdende coronapandemie en sommige stelden de vraag waarom de KLBP geen advies of toelichting geeft aan de aangesloten clubs over wat hen te doen staat bij de maatregelen van het nationaal overlegcomité die betrekking hebben op het samenkomen in clubverband.

Gezien de meeste van onze leden tot de zg. kwetsbare groep behoren, is het bestuur van KLBP Oost-Vlaanderen van mening dat de overheidsmaatregelen stipt dienen gevolgd te worden en dat de grootste voorzichtigheid is geboden, wat niet wegneemt dat er alternatieven kunnen worden overwogen.

De overheidsmaatregelen (niet alleen i.v.m. corona, maar ook noodweer, overstromingen, grote brand e.d.) kan men het best volgen door in te schrijven op www.be-alert.be/nl, een gratis dienstverlening van de federale overheid die duidelijk uitlegt wat mag en niet mag. Na elke vergadering van het overlegcomité krijgt wie ingeschreven is automatisch een e-bericht me de (nieuwe) regels.

Als alternatief organiseren bepaalde kringen virtuele activiteiten. Themafila Wetteren deelde mee dat zij vergaderingen en lezingen houden via het internet en dat die lezingen zelfs nieuwe bezoekers aantrekken. Ook hun virtuele éénbladtentoonstelling was een succes (al namen jammer genoeg geen andere Oost-Vlaamse clubs deel).

Om toch geregeld nog enig contact te hebben binnen hun kring, telkens er een vergadering werd afgelast, werd aan de leden van Postzegelkring Ninove gevraagd enkele mooie en interessante poststukken of prentkaarten door te sturen die pasten in het geplande thema. Die stukken werden dan gepubliceerd op hun website onder de rubriek Coronasessies. Dit zijn een paar voorbeelden.

Ter info: De Rode Postzegel - Gent (KLBP nr. 859) is gestopt met haar activiteiten en de vereniging is opgeheven op 1 december 2021.

Marc Van Der Haegen, secretaris

Aanwezig:

 • Ivan Van Damme, voorzitter
 • Roger Coolen – Postzegelkring Dendria
 • Theo Van Damme en Maurice Devlamynck – Phila Zelzate
 • Alain Pierret – SRGT Lucien Herlant
 • Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring
 • Oswald Demeyer – FISTO vzw
 • Jacques Dragonetti – Renaix Philatélique Ronse
 • Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond vzw
 • Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
 • Julien Van Damme – Phila-Club Oudenaarde
 • Rudy Neckebroeck – Postzegelkring De Reuzen Wetteren
 • Bart Van Oppens – BFV Cosmos
 • Roland De Swaef – Postzegelkring Leda
 • Donald Decorte – Postzegelclub Het Volk en Postzegelvereniging Het Land van Waas
 • Mark Bottu – Themafila en Sint Gabriëlsgilde
 • Hans Scheerlinck en Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove.

17 vertegenwoordigde kringen hebben stemrecht.

Verontschuldigd:

 • Jacqueline Bekaert, provinciaal afgevaardigde
 • Jean Marquebreuck – Filatelieclub Geraardsbergen
 • Koenraad Bracke – Themafila Wetteren
 • Danny Van den Reeck - VTB Filatelieclub Evergem
 • Robert Sillis – Hamse Filatelieclub
 • Jan Baeyens – Postzegelkring Welle

 1. Welkom

  Voorzitter Ivan Van Damme heet ons welkom bij de eerste algemene vergadering die normaal kan doorgaan sinds het begin van de coronapandemie.

  De voorbije maanden overleden Willy De Doncker (16 maart), Julien Sergeant (6 mei), Dr. Paul De Dobbeleer (6 augustus) en Leon Dewinter (12 augustus). De voorzitter herinnert aan de verdiensten van deze notoire filatelisten en gewezen bestuursleden.

 2. Verslag vorige algemene vergadering – 13.02.2021

  Geen opmerkingen ontvangen – het verslag is goedgekeurd.

 3. Financieel verslag – lidgeld 2022

  Penningmeester Roland De Swaef licht de stand van zaken toe van de universele rekening en de spaarrekening. Alle financiële verplichtingen aan KLBP nationaal zijn vervuld. De balans, de resultaatrekening, het grootboek en alle bijhorende documenten zijn ter inzage.

  Als uitzonderlijke coronamaatregel wordt het lidgeld voor volgend jaar verminderd tot 1€ per aangesloten lid voor de kringen die betalen vóór 01.04.2022; het lidgeld blijft behouden op 2€ vanaf die datum. De vraag tot betaling en een overschrijvingsformulier worden in november via de gewone post verstuurd naar de aangesloten kringen.

 4. Uitreiking van de medailles voor provinciale verdienste 2019 en 2020

  Verdaagd naar de volgende algemene vergadering.

 5. Verkiezing van vijf bestuurders voor de periode 2022-2026

  De vijf kandidaten, Donald De Corte, Roland De Swaef, Ivan Van Damme, Julien Van Damme en Marc Van Der Haegen, krijgen bij geheime verkiezing elk 17 / 17 stemmen en zij zijn bijgevolg unaniem verkozen.

 6. Verkiezing van twee provinciaal afgevaardigden voor de periode 2022-2026

  De twee kandidaten, Rik Dessers en Bart Van Oppens, krijgen bij geheime verkiezing elk 16 / 17 stemmen bij 1 onthouding en zij zijn bijgevolg met overgrote meerderheid verkozen.

 7. Varia

  De voorzitter geeft lezing van

  1. een tekst over de toekomstige ongeldigheid van postzegels in BEF en EUR
  2. een e-mail van de secretaris van de KVBP aan de leden van de Zeelse Postzegelkring waarin hij oproept om uit de KLBP te treden
  3. een artikel verschenen in het recentste nummer van De Postzegel
  De voorzitter geeft zijn versie van de feiten en weerlegt een aantal foute beweringen.

  Tentoonstelling met voorverkoop – Marche-en-Famenne: zaterdag 23.10.2021

  Volgende algemene vergadering : zaterdag 18.12.2021 – 14 u

Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris

Rekening houdend met de overheidsmaatregelen tegen de coronapandemie, die geen vergaderingen toelaten, werd deze algemene vergadering via e-mail en per brief georganiseerd, aan de hand van volgend

WERKDOCUMENT

 1. Verwelkoming - Verontschuldigingen

  Beste vrienden, dames en heren,

  Bij deze wil ik jullie allemaal welkom heten op deze vergadering die per e-mail of brief plaats heeft. Deze vergadering was voorzien voor 13 februari 2021, maar jullie zullen de teksten van de vergadering dus enkele dagen vroeger ontvangen.

  Niemand vraagt zich af waarom we dienen te vergaderen op deze wijze. Niet omdat we nu de Brexit kennen, niet omdat Trump (gelukkig misschien) geen president meer is, maar wel omdat er hier een beestje rond zwerft dat het op onze gezondheid gemunt heeft.

  De wetgever heeft ons toestemming gegeven om statutaire vergaderingen zowel digitaal als schriftelijk te houden en wij maken daar gebruik van.

  Ik wens jullie dus geen gelukkig nieuwjaar, daarom moeten we de filatelie te veel missen, maar wel een gezond en veilig 2021. We hebben ook vrienden verloren in 2020. Denk ook eens aan hen. Ik wilde schrijven (en doe het ook) dat 2020 een jaar was om vlug te vergeten. Dat is het niet, 2020 is een jaar dat we nooit zullen vergeten. 2020 zal, spijtig genoeg, een historisch jaar worden.

  Daar iedereen deze e-mail of dit schrijven heeft ontvangen zijn er geen verontschuldigingen.

 2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering 19.12.2020

  Dit verslag werd gepubliceerd op onze website en in Oost-Phila Kontakt en er werden op het verslag van onze secretaris Marc Van Der Haegen geen opmerkingen gemaakt.

 3. Verslag van de penningmeester over 2020

  Ingesloten vind je de kastoestand op 31 december 2020, alsook het bilan over 2020. Onze penningmeester, Roland De Swaef, heeft dit zoals de vorige jaren met de meeste zorg en zorgvuldigheid gedaan. De boekhouding zal later ter inzage beschikbaar zijn.

 4. Verslag van de toezichthouders

  De toezichthouders hebben niet de controle kunnen uitoefenen zoals normaliter het geval is. Toch wil ik als voorzitter vragen dat we de boekhouding zouden goedkeuren. Rekening houdend met de voorliggende cijfers en rekening houdend met de correcte en zorgvuldige wijze waarop de boekhouding werd en wordt bijgehouden, zou dit een blijk van waardering zijn ten opzichte van de penningmeester.

  Mochten er kringen zijn die niet kunnen of willen instemmen met deze manier van werken, dan dienen zij hun opmerkingen naar de secretaris schriftelijk te sturen voor 13 februari.

 5. Aanduiding van de toezichtshouders over 2021

  Wij zullen aan de heren Roger Van Der Veken en Alain Pierret vragen of zij de taak die ze nog niet hebben kunnen vervullen eventueel in een later stadium willen uitvoeren en hun tevens vragen om dit over het jaar 2021 eveneens te willen doen.

  De voorzitter meent en is er van overtuigd dat de heren dit ook over 2021 zullen willen doen en dankt hen bij deze reeds bij voorbaat.

 6. Provinciale verdienste

  In eerste instantie werd aan de heer Alexander Goeminne de medaille over 2019 nog niet uitgereikt. De voorzitter hoopt dit ten spoedigste te kunnen doen op een vergadering.

  Er worden kandidaten gevraagd die in aanmerking komen voor de provinciale verdienste. De voorzitter begrijpt dat het moeilijk is om in deze omstandigheden een kandidaat voor te stellen, maar meent dat de webmaster die steeds beschikbaar was om alle gevraagde aanpassingen te doen, in aanmerking komt om kandidaat te zijn. Rik Dessers wordt dus door de voorzitter voorgedragen. Andere kandidaten dienen voorgedragen te worden voor eind februari bij de secretaris. Zij die de kandidatuur afwijzen of een andere kandidaat wensen voor te dragen kunnen dit eveneens melden aan de secretaris.

 7. Nationale medailles

  De nationale medailles over 2019, toegekend aan de heren Roland De Swaef en Lucien Van Hecke, werden hen nog niet overhandigd. Normaliter zou dit gebeuren in augustus 2020 ter gelegenheid van Antverpiade 2020. Nu wordt er gehoopt op Antverpiade 2020/2021 in juni 2021 om de medailles te kunnen overhandigen.

  Eventuele kandidaten voor de Nationale Medaille voor Filatelistische Verdienste en voor de Prijs Paul De Smeth (literatuur) dienen voor eind maart naar de secretaris-generaal, Rudy De Vos, gestuurd te worden.

 8. Lidgelden

  Er wordt nogmaals aangedrongen om de lidgelden te betalen. De penningmeester dient voor eind april een lijst door te sturen naar de nationale penningmeester met daarop het aantal kringen dat de lidgelden heeft betaald en voor hoeveel leden.

  Dit kan van zeer groot belang zijn voor het aantal beheerders dat onze provincie zal hebben vanaf 2022. In 2016 hadden we een tekort van 5 betalende leden om 1 beheerder meer te hebben.

  Dus a.u.b. betaal de lidgelden, en voor àl uw aangesloten leden.

 9. Commissarissen

  Op de website van de landsbond (nationaal) kan de lijst ingekeken worden van de nationale commissarissen en van de provinciale commissarissen in alle disciplines.

 10. Sluiten vergadering

  Daar er geen opmerkingen zijn binnengekomen sluit de voorzitter de vergadering, er nog aan toevoegende dat alle op- of aanmerkingen voor 12 februari naar de secretaris dienen gestuurd te worden. Hij hoopt tevens dat we elkaar ten spoedigste terug de hand kunnen schudden.

  Nu blijft het bij een vuistje en een elleboogje.

  Ivan Van Damme, voorzitter

VERSLAG

Het werkdocument werd op 1 februari 2021 via e-mail verzonden naar de 38 aangesloten kringen en op 2 februari 2021 werd een herinnering verstuurd, eveneens via e-mail. Aan 1 kring werd bovendien het werkdocument met de post verstuurd. 28 kringen hebben via e-mail deelgenomen aan de algemene vergadering, nl.

 • 801 SRGT Lucien Herlant
 • 803 Postzegelkring Welle
 • 804 Postzegelclub De Reuzen Wetteren
 • 805 Koninklijke Renaix Philatélique Ronse
 • 806 Koninklijke Postzegelkring Het Land van Waas
 • 808 Postzegelkring Ninove
 • 809 Belgische Filatelievereniging Cosmos
 • 810 Themaphila
 • 812 Koninklijke Lokerse Postzegelkring
 • 814 Koninklijke Filatelieclub Geraardsbergen
 • 816 Koninklijke Postzegelkring Het Volk
 • 819 Postzegelclub ’t Rozenland Serskamp
 • 820 FISTO
 • 823 Postzegelclub Egmont Zottegem
 • 827 Koninklijke Postzegelkring Leda
 • 837 Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde
 • 840 Gentse Filatelistenbond
 • 844 VTB Filatelieclub Evergem
 • 845 Het Torenhof Buggenhout
 • 854 Koninklijke Phila-Club Oudenaarde
 • 856 Koninklijke Postzegelclub Sint-Michielsgilde Mariakerke
 • 865 Verzamelclub De Biekorf Berlare
 • 867 Postzegelclub Phila Zelzate
 • 869 Postzegelkring Sint-Gillis-Dendermonde
 • 871 Philaclub Wachtebeke
 • 873 Sint Gabriëlsgilde
 • 874 Culturele Postzegelkring Schendelbeke
 • 875 Themafila Wetteren

De overige kringen formuleerden geen opmerkingen, we gaan bijgevolg uit van hun stilzwijgend akkoord.

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan

 • het verslag van de statutaire vergadering van 19 december 2020
 • het kasverslag van de penningmeester over 2020, afgesloten op 31 december 2020 (kastoestand en bilan)
 • de kwijting aan de penningmeester voor het werkjaar 2020
 • de aanstelling van Roger Van Der Veken en Alain Pierret als toezichthouders op de rekeningen voor het werkjaar 2021 - beiden hebben aanvaard
 • de voordracht van webmaster Rik Dessers voor de provinciale medaille voor filatelistische verdienste 2020

De algemene vergadering heeft kennis genomen van

 • de vraag om een kandidaat voor te stellen voor de nationale medailles voor filatelistische verdienste en voor literatuur 2020
 • de mededeling dat de lijsten van nationale en provinciale commissarissen ter inzage zijn op de website van KLBP nationaal
 • de vraag om het lidgeld voor 2021 tijdig te betalen

Varia – uit de correspondentie met de kringen kwamen nog volgende punten naar voor:

 • de competitieve tentoonstelling voor West- en Oost-Vlaanderen in Kortrijk is afgelast om de gekende reden
 • een voorstel om eventueel virtueel te vergaderen met onlineverbinding - voor een algemene vergadering is dit wellicht te omslachtig, voor een beperkte bestuursvergadering kan het bestuur dat eventueel overwegen
 • de huidige mandaten van provinciaal afgevaardigde en beheerder KLBP vervallen eind dit jaar en er zal tijdig een oproep tot kandidaten worden gedaan voor de periode 2022-2026.

Marc Van Der Haegen, secretaris

Rekening houdend met de overheidsmaatregelen tegen de coronapandemie, die geen vergaderingen toelaten, werd deze algemene vergadering ‘op papIer’ en via e-mail georganiseerd, aan de hand van volgend

WERKDOCUMENT

 1. Verwelkoming.

  Bij deze wens ik iedereen - niemand kan of kon zich ook verontschuldigen - welkom op deze schriftelijke vergadering van KLBP Oost-Vlaanderen. Ik ga niet uitwijden over de reden van deze schriftelijke vergadering; iedereen weet welke de reden is en hoe moeilijk we het met zijn allen hebben om elkaar nog te zien, te ontmoeten of te spreken. Verre van samen te vergaderen, te ruilen of gezellig een pintje te drinken. Het is nu zo en hopelijk komt er vlug, heel vlug verandering en daar hoop ik op.

  2020 zou een feestjaar worden - 130 jaar KLBP, 15 jaar Belgaphil, onze nationale tentoonstelling in Antwerpen en voor ons Oostvlamingen nog 2 nationale medailles - helaas we zullen in 2021 moeten feesten en dat zullen we niet nalaten te doen.

 2. Verslag vorige vergadering

  Heeft er iemand opmerkingen over de verslagen van de vergadering van februari 2020 in Zwijnaarde en de extra statutaire schriftelijke vergadering van april 2020? Deze opmerkingen, mochten ze er al zijn, dienen voor 19 december per e-mail bij de secretaris toe te komen.

 3. Kasverslag van de Penningmeester afgesloten op 11 december 2020.

  Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om niet te vergeten de lidgelden te betalen. Hoe vlugger dit gebeurt hoe beter en het lidgeld slaat voorlopig niet op en ik kan jullie nu reeds beloven dat er op korte en langere termijn veranderingen op til zijn die nog meer het betalen van het lidgeld zullen verrechtvaardigen.

 4. De lijst van de nieuwe en of herkozen nationale commissarissen

  Traditionele filatelie Lars Jorgensen
  Postgeschiedenis Paul Wijnants
  Thematische filatelie Koenraad Bracke
  Jeugdfilatelie Michel Meuwis
  Maximafilie Watrin Jean-Claude
  Aerofilatelie Van der Haegen Filip
  Astrofilatelie Bruylants Stefan
  Postwaardestukken Selis Luc
  Open filatelie Kinard Francis
  Prentbriefkaarten De Belder Hubert.
  Fiscale filatelie** Lars Jorgensen
  Juryzaken Robert Lisabeth
  Literatuur Piet Van San
  Tentoonstellingen Lars Jorgensen
  + Koenraad Bracke (adj.nat.com.)
 5. De lijst van de kandidaturen voor de provinciale commissarissen in de diverse disciplines

  Postgeschiedenis Donald De Corte
  Traditionele Mark Bottu
  Thematische Koenraad Bracke
  Jeugd Donald De Corte
  Open Filatelie Roland De Swaef
  Maximafilie Mark Bottu
  Astrofilatelie Bart Van Oppens
  Prentbriefkaarten Ivan Van Damme
  Aerofilatelie Alexander Goeminne

  Indien er geen opmerkingen komen tegen deze kandidaturen voor 19 december 2020 bij de secretaris en dit per e-mail, dan worden deze kandidaten als gekozen aanzien. De voorzitter heeft reeds, onder voorbehoud, deze lijst medegedeeld aan de nationale secretaris.

 6. Provinciale medaille voor filatelistische verdienste.

  Het is inderdaad zeer moeilijk in deze periode iemand naar voor te schuiven die dit jaar of de laatste jaren uitzonderlijk heeft gepresteerd. Toch durven we reeds vragen om kandidaturen in te dienen bij de secretaris. Het gebeurt niet dikwijls dat een voorzitter ook iemand voordraagt of wil voordragen maar dit jaar denk ik dat onze webmaster wel heel veel werk heeft gekregen en dit naar ons aller tevredenheid heeft verricht.

 7. Nationale medaille voor filatelistische verdienste.

  Zoals iedereen reeds weet werd de nationale medaille over het jaar 2019 toegekend aan onze vriend Roland De Swaef. Ter gelegener tijd zal hem die medaille overhandigd worden. Mocht u een kandidaat willen voorstellen over het jaar 2020 dan kan en mag u dit reeds doen bij onze nationale secretaris Rudy De Vos. Hier zal ik mijn voorkeur niet verklappen.

 8. Nationale medaille Paul De Smeth voor Literatuur.

  Ook hier viel een Oostvlaming in de prijzen. Inderdaad Lucien Van Hecke haalde die trofee binnen en ook deze zal hem ter gelegener tijd worden overhandigd.Hier worden de voorstellen met kandidaturen verwacht door onze nationale secretaris.

 9. Diverse.
  • Een triestige mededeling is dat Hubert Havrenne, gewezen ondervoorzitter voor Brabant / Brussel en die mee aan de wieg stond van Belgaphil, op de leeftijd van 90 jaar is overleden.
  • Wat betreft onze regionale tentoonstellingen en ook onze nationale tentoonstelling. We hopen dat Estaimpuis, Kortrijk en ook onze nationale tentoonstelling in Anwerpen kunnen en kan doorgaan. Misschien dienen we maatregelen te treffen in verband met reserveringen. Wie komt? Wanneer? Hoelang? Zaken die we nauwkeurig dienen op te volgen.
  • In het kader van de toepassing van de nieuwe wetgeving op de vzw's dienen de statuten van onze federatie aangepast te worden voor 1 januari 2024. Er is dus nog tijd. Toch zou het dagelijks bestuur het op prijs stellen mocht dit kunnen gebeuren na de verkiezingen van 2021 (beheerders en provinciale afgevaardigden) en begin 2022 (verkiezing nieuw dagelijks bestuur). In het kader hiervan is in het dagelijks bestuur beslist dat onze ondervoorzitter voor Vlaanderen, Filip Van der Haegen, deze taak op zich zal nemen. Mochten er mensen zijn die menen dat er zaken zijn die dienen gewijzigd te worden aan onze statuten dan mogen zij die steeds naar voor brengen. Alle, ik zeg wel degelijk alle, voorstellen zijn welkom.
 10. Sluiting van de vergadering.

  De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen, in de mate van het mogelijke prettige eindejaarsfeesten en vooral een gelukkig maar vooral gezond en vredevol 2021 toe.

Voorzitter
Ivan Van Damme

VERSLAG

Het werkdocument werd op 11 december 2020 via e-mail verzonden naar de 38 aangesloten kringen en op 15 december 2020 werd een herinnering verstuurd, eveneens via e-mail. 19 kringen hebben via e-mail deelgenomen aan de algemene vergadering, nl.

 • 803 Postzegelkring Welle
 • 804 Postzegelclub De Reuzen Wetteren
 • 808 Postzegelkring Ninove
 • 810 Themaphila
 • 812 Koninklijke Lokerse Postzegelkring
 • 813 Postzegelkring Dendria Erembodegem
 • 814 Koninklijke Filatelieclub Geraardsbergen
 • 820 FISTO
 • 837 Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde
 • 840 Gentse Filatelistenbond
 • 844 VTB Filatelieclub Evergem
 • 845 Het Torenhof Buggenhout
 • 854 Koninklijke Phila-Club Oudenaarde
 • 865 Verzamelclub De Biekorf Berlare
 • 867 Postzegelclub Phila Zelzate
 • 869 Postzegelkring Sint-Gillis-Dendermonde
 • 871 Philaclub Wachtebeke
 • 873 Sint Gabriëlsgilde
 • 874 Culturele Postzegelkring Schendelbeke

De overige kringen formuleerden geen opmerkingen, we gaan bijgevolg uit van hun stilzwijgend akkoord.

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan

 • het verslag van de statutaire algemene vergadering van 15 februari 2020
 • de aanstelling van de in punt 5 van het werkdocument voorgestelde provinciale commissarissen

De algemene vergadering heeft kennis genomen van

 • het kasverslag van de penningmeester, afgesloten op 11 december 2020
 • de kandidaturen van de in punt 4 van het werkdocument voorgestelde nationale commissarissen
 • de voordracht van webmaster Rik Dessers voor de provinciale medaille voor filatelistische verdienste 2020
 • de vraag om een kandidaat voor te stellen voor de nationale medailles voor filatelistische verdienste en voor literatuur 2020
 • de vraag om eventuele voorstellen tot wijziging van de statuten van de KLBP vzw over te maken aan ondervoorzitter Filip Van der Haegen
 • de oproep om deel te nemen aan de competieve tentoonstelling in Kortrijk – de datum van inschrijving is verlengd tot 15 januari 2021

Voorstellen van de kringen

 • De Koninklijke Filatelieclub Geraardsbergen stelt voor een enquête te houden naar de toestand van de bij de KLBP Oost-Vlaanderen aangesloten kringen ten gevolge van de coronapandemie. Het bestuur zal zich over dit voorstel beraden.
Secretaris
Marc Van Der Haegen

Rekening houdend met de overheidsmaatregelen tegen de coronapandemie, die geen vergaderingen toelaten, werd deze algemene vergadering per brief en via e-mail georganiseerd, aan de hand van volgend

WERKDOCUMENT

 • Bellem 3 april 2020

  Mevrouw / mijnheer de voorzitter / afgevaardigde,

  Helaas worden we de laatste weken en bijna maanden gekweld door omstandigheden die niet meer toelaten om vergaderingen te beleggen en om niet meer aan tafel te zitten met meerdere personen. Ook onze hobby, de filatelie, wordt daardoor ten zeerste getroffen. Geen wekelijkse, veertiendaagse of maandelijkse bijeenkomsten. Normaliter hadden we een bestuursvergadering voorzien op 14 mei 2020 en was er een uitzonderlijke statutaire vergadering voorzien op 20 juni 2020. Vandaag kan niemand voorspellen of deze vergaderingen kunnen en zullen doorgaan. Wil dit zeggen dat we bij de pakken mogen blijven zitten? Nee, absoluut niet. Het is niet zo dat wij dienen af te wachten of en wanneer om niet te zeggen waar we terug kunnen vergaderen.

  Op onze laatste vergadering, die ook statutair was, hebben we gevraagd om voor 1 april uw eventuele kandidaturen aan de voorzitter door te sturen en dit in verband met de vervanging van onze aller vriend Luc Van Bogaert die helaas kwam te overlijden. Luc was bestuurder bij de landsbond en secretaris bij KLBP Oost-Vlaanderen. Wij dienden dus in zijn dubbele vervanging te voorzien.

  Vandaag zijn wij begin april en dankzij uw medewerking zijn we erin geslaagd om de taken van Luc eventueel op te vangen daar wij kandidaturen hebben ontvangen in verband met beide functies. Dat er misschien ook een verschuiving van één of andere functie kan gebeuren, staat vast.

  Bij bephila zijn we erin geslaagd om de Raad van Bestuur te laten gebeuren via e-mail. Dat was bij bephila evident. Bij KLBP Oost-Vlaanderen zou het kunnen zijn dat het niet evident is om een statutaire vergadering per e-mail te laten doorgaan (niet iedere kring of afgevaardigde beschikt over e-mail). Uitzonderlijke omstandigheden eisen dan ook uitzonderlijke oplossingen. Daar de dagorde van deze bijzondere statutaire vergadering slechts uit een klein aantal punten bestaat, verloopt deze vergadering dus per e-mail of per brief.

  De dagorde bestaat uit een kasverslag dat door de penningmeester is meegestuurd en dat de toestand op 31 maart 2020 vermeld. De dagorde bestaat eveneens uit nog drie andere punten, namelijk het ontslag van Roland De Swaef als provinciaal afgevaardigde, de verkiezing van een nieuwe beheerder en een nieuwe provinciaal afgevaardigde en de aanname van Themaphila Wetteren als nieuw aangesloten kring naast de bestaande kring Themaphila.

  • Aanvaarding van het ontslag van Roland De Swaef als provinciaal afgevaardigde
  • Verkiezing van een nieuwe bestuurder en een nieuwe provinciaal afgevaardigde

  Wij hebben 2 kandidaturen ontvangen. Ten eerste de kandidatuur van Roland De Swaef als beheerder en penningmeester en ten tweede de kandidatuur van Marc Van Der Haegen als provinciaal afgevaardigde en secretaris van KLBP Oost-Vlaanderen.

  Indien uw kring het niet eens is met deze kandidaturen gelieve dit dan aan de voorzitter mee te delen. Ook indien uw kring het wel eens is met deze kandidaturen, gelieve dit dan ook aan de voorzitter mee te delen. Dit kan per e-mail of per brief.

  De Raad van Bestuur van KLBP dient dit eveneens nog te aanvaarden maar dit is slechts een formaliteit.

  Twee opmerkingen bij deze: het is wettelijk niet toegelaten om te stellen dat geen antwoord betekent dat dit een ja of een nee is. Daarom wil ik jullie vragen te antwoorden. Dit betekent ook waarschijnlijk voor het eerst dat alle kringen nu de kans krijgen om hun mening te laten kennen. Anders waren dit enkel de aanwezige kringen.

  • Aanvaarding van Themafila Wetteren als nieuw lid van KLBP Oost-Vlaanderen

  Ook hier kan je met een ja of nee antwoorden. Hier is de opmerking dat de algemene vergadering van de KLBP deze kandidatuur nog dient te aanvaarden, wat dus ook een formaliteit zal zijn.

  Ik weet dat dit schrijven een hele boterham om te lezen was, maar misschien was dit wel het ogenblik om je minder te vervelen.

  Antwoorden worden verwacht voor 25 april 2020;

  Ik dank jullie reeds bij voorbaat voor jullie, hopelijk talrijke, medewerking.

  Ivan Van Damme, voorzitter

 • VERSLAG

  Bellem, 30 april 2020

  Beste vrienden,

  Op 3 april 2020 stuurde ik een brief aan alle kringen aangesloten bij KLBP Oost-Vlaanderen. In die brief werden enkele vragen gesteld. Er was tijd om te antwoorden tot 25 april 2020. Ik was uitermate verheugd dat er zo veel kringen hebben gereageerd.

  Inderdaad hebben 33 van de 37 aangesloten kringen een reactie gestuurd (op het nippertje de 90% niet gehaald). Eén kring heeft in zijn reactie geen antwoord gegeven op de gestelde vragen en zag “geen mogelijkheid om op mijn vraagstelling in te gaan”.

  Op onze vier vergaderingen per jaar halen we zelden of nooit een aanwezigheidsgraad van 90%. Daarom mijn dank voor jullie reactie.

  Natuurlijk willen jullie ook de resultaten kennen op de gestelde vragen. 32 van de 33 kringen waren het eens met het ontslag van Roland De Swaef als provinciaal afgevaardigde. 32 van de 33 kringen keurden de kandidaturen van Roland De Swaef als beheerder en penningmeester en van Marc Van Der Haegen als provinciaal afgevaardigde en secretaris van KLBP Oost-Vlaanderen goed.
  Eveneens 32 van de 33 kringen keurden het goed dat Themafila Wetteren aansloot als nieuwe kring.

  Bij deze wens ik Roland De Swaef te feliciteren als nieuwe beheerder van de KLBP en ik ben er tevens van overtuigd dat hij zijn job als penningmeester bij KLBP Oost-Vlaanderen meer als naar behoren zal blijven uitvoeren.

  Tevens wens ik Marc Van Der Haegen te feliciteren als nieuwe provinciaal afgevaardigde bij de KLBP ter vervanging van Roland De Swaef en eveneens als nieuwe secretaris van KLBP Oost-Vlaanderen. Zelfs voor hij zijn job heeft aangepakt ben ik ervan overtuigd dat hij een waardige vervanger zal zijn van Luc Van Bogaert.

  Last but non least feliciteer ik Themafila Wetteren als nieuw lid van de landsbond.

  Mijn beste groet en hou jullie gezond.

  Ivan Van Damme, voorzitter

 1. Verwelkoming - Verontschuldigingen.
  De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 14.00 uur. Er zijn 23 kringen aanwezig of vertegenwoordigd. Zijn verontschuldigd: Mr. Julien De Vuyst, Mevr. Jacqueline Beekaert, Postzegelkring Zottegem en Postzegelkring Welle.
  De vergadering staat even stil bij het heengaan van de filatelisten Jean Janssens de Varebeke, Gustave D'hondt en Luc Van Bogaert, secretaris van KLBP Oost-Vlaanderen en filatelistisch coördinator Oost-Phila.
 2. Goedkeuring van het Verslag van 14/12/2019.
  Er zijn geen opmerkingen op dit verslag dat dus wordt goedgekeurd.
 3. Verslag van de Penningmeester over 2019.
  De heer Roland De Swaef geeft uitleg over het bilan over het jaar 2019 dat met een verlies wordt afgesloten van 410,96€. De boekhouding is ter inzage beschikbaar.
 4. Verslag van de toezichtshouders.
  De toezichtshouders verklaren dat de boekhouding door de penningmeester nauwkeurig en zorgvuldig werd bijgehouden en dat alle cijfers juist en correct worden bevonden. De penningmeester ontvangt daarvoor felicitaties.
 5. Aanduding van de toezichtshouders over 2021.
  De heer Roger Van Der Veken stelt zijn mandaat ter beschikking maar zal volgend jaar die taak toch nog op zich nemen. Mevrouw Regina De Muynck stelt ook haar mandaat en zal om specifieke redenen (mogelijks verdwijnen van haar club) deze taak niet meer op zich nemen. Zij wordt vervangen door de heer Alain Pierret.
 6. Voorstelling kandidaten provinciale verdienste.
  Er werd slechts 1 kandidaat voorgedragen namelijk de heer Goeminne Alexander. Zijn filatelistisch CV werd voorgelezen.
 7. Verkiezing provinciale verdienste.
  De voorzitter vraagt of er ja of neen dient gestemd worden daar er slechts 1 kandidaat werd voorgedragen. Daar er niemand vraagt naar een stemming wordt de heer Alexander Goeminne gekozen voor de medaille van de provinciale verdienste.
 8. Eventuele mededelingen en K.L.B.P. nieuws.
  De voorzitter meldt dat de volgende vergadering terug een statutaire vergadering zal zijn waarop dient gekozen te worden in de vevanging van Luc Van Bogaert, van een beheerder. Er wordt tevens gemeld dat deze vervanging slechts zal gelden tot eind 2021. Er wordt melding gemaakt dat de kandidaturen dienen opgestuurd te worden naar de voorzitter. Tevens wordt er vermeld dat er gevraagd wordt dat de kandidaat of kandidaten eveneens de taak op zich zouden nemen van secretaris van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen. De voorzitter sugereert de mogelijkheid dat de heer De Swaef, vandaag Provinciaal Afgevaardigde misschien de uitgelezen persoon is om de heer Van Bogaert als beheerder op te volgen en dat er dan een plaats vrijkomt als provinciaal afgevaardigde; ook voor een periode die zal lopen tot eind 2021.
  Kandidaturen voor de functie(s) worden verwacht per brief of mail aan de voorzitter.
  Er wordt gemeld dat de nationale commissarissen eind dit jaar dienen herkozen te worden en hun kandidatuur dient gesteld te worden bij de secretaris-generaal van de landsbond de heer Rudy De Vos. Ook de provinciale commissarissen dienen ge- of herkozen te worden. Hun kandidaturen dienen gestuurd te worden aan de voorzitter.
  Verder wordt er melding gemaakt van de nationale tentoonstelling Antverpiade 2020 waarvoor dringend de inschrijvingen dienen te worden binnengestuurd als ook over de internationale tentoonstellingen London 2020, Indonesia 2020, IBRA 2021, Notos 2021 en Cape Town 2021.
 9. Vragen en voorstellen.
  Daar er geen vragen of voorstellen worden of werden geformuleerd werd de vergadering beëindigd om 14.45 uur.
Voorzitter
Ivan Van Damme
 1. Verwelkoming.
  De voorzitter verwelkomt de aanwezige kringen en meldt dat volgende personen zich hebben verontschuldigd: Bekaert Jacqueline, Donald De Corte, Reina Beeckman, Julien Van Damme, Theo Van Damme en onze secretaris Luc Van Bogaert.
  De voorzitter deelt mee niet lang te kunnen blijven wegens nog een belangrijke vergadering later deze namiddag en zal de vergadering kort houden.
 2. Verslag vergadering 5 oktober 2019
  Verslag vergadering 5 oktober 2019
 3. Verslag van de penningmeester.
  Roland De Swaef geeft de kastoestand van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen weer en roept de kringen op tot betaling van het lidgeld over 2020.
 4. Provinciale Filatelistische Verdienste
  Er wordt een oproep gelanceerd naar de kringen toe om kandidaten voor te dragen voor de Provinciale Filatelistische Verdienste over het jaar 2019.
  De voorzitter verklaart dat het niet altijd dient te gaan over, voorzitters, secretarissen, penningmeesters of bestuursleden maar dat ook leden van een kring die zich verdienstelijk maken in hun kring mogen en kunnen worden voorgedragen.
  Kandidaturen dienen met een CV naar de voorzitter gestuurd te worden.
 5. Nationale Filatelistische Verdienste.
  De voorzitter doet een oproep naar de kringen om de Oost-Vlaamse kandidaat voor deze verdienste over het jaar 2018 terug voor te dragen.
  Ook al vindt de eventuele kandidaat niet absoluut nodig toch dringt de voorzitter aan dit te doen.
  Kandidaturen met CV worden verwacht bij de secretaris-generaal Rudy De Vos en de voorztter Ivan Van Damme voor 1 april 2020.
 6. Nationale medaile Paul De Smeth voor literatuur.
  De voorzitter doet nog een oproep om Oost-Vlaame kandidaturen voor te dragen voor deze medaille.
  Hij weet dat er zeker één kandidatuur uit de provincie zal zijn en denkt dat die een grote kans maakt.
  Ook deze kandidaturen, ook met CV, dienen voor 1 april 2020 naar de secretaris generaal en de voorzitter gesurfd te worden.
 7. Internationale tentoonstellingen.
  Voor London 2020 zijn o.a. 3 verzamelingen van Oost-Vlamingen weerhouden namelijk deze van Roland De Swaef, van Alain Pierret en van Luc Van Bogaert. De voorzitter hoopt dat Luc, die zo uitkeek naar deze tentoonstelling er aanwezig zal kunnen zijn.
  Voor Indonesia 2020 waar Koenraad Bracke onze natinonale commissaris is, kan nog ingeschreven worden tot 15 december 2019.
  In 2021 zal in Griekenland Notos georganiseerd worden.
  Ook in 2021 zal in Essen de Internationale tentoonstelling IBRA georganiseerd worden. Ook daar is Koenraad onze nationale commissaris. Stefan Bruylants, Filip Vanderhaegen en Lars Jörgensen zijn voorgedragen als potentiële juryleden.
  Verder worden er nog Internationale tentoonstellingen verwacht in Japan en in Zuid-Afrika.
 8. Antverpiade 2020. Nationale Tentoonstelling.
  De voorzitter verwacht een groot aantal deelnemers en dit o.a. gebaseerd op het grote aantal deenemers in 2019 op de regionale tentoonstellingen.
  Hij raadt dan ook aan niet te lang te wachten om in te schrijven.
 9. Diversen.
  Ertfila vierde zijn 50-jarig bestaan en werd zijn diploma en herrinneringsplaket overhandigd. De kring van Welle zal die komen afhalen op onze statutaire vergadering van 15/02/2020.
  In de Belgaphil van Jan. 2020 (en ook in Philanews) zal een stembiljet te vinden zijn om de mooiste Belgische uitgifte van 2019 te bekronen. Deze publieksprijs zal uitgereikt worden in Mechelen op de Surprise Day in juli 2020. Iedereen kan dus stemmen.
 10. Sluiten vergadering.
  De voorzitter sluit de vergadering rond 14.30 uur.
Voorzitter
Ivan Van Damme
 1. Verwelkoming door de voorzitter.
  Aanwezigheidslijst is ter beschikking bij Mark Bottu.
  Met eerst enkele mededelingen, ons aller gekende Gustaaf D’Hondt is overleden enkele maanden terug.
  Voor Fisto zal de heer Bottu de vervanger worden van de heer Walter Ronse.
 2. Goedkeuring van het verslag van AV van 22 juni 2019.
  Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
 3. Kasverslag.
  Roland geeft het financieel overzicht. Vermits wij bijna telkens negatief staan tegenover het vorige overzicht, dient er misschien eens aan gedacht te worden om een voorverkoop in onze Provincie in te richten als K.L.B.P. Oost -Vlaanderen. Ons vorig positief saldo dateert van na de Nationale Temse 2012.
 4. Terugblik Fila Leuven.
  Er waren deelnemers die geen 6 maand gewacht hebben om opnieuw deel te nemen aan een regionale tentoonstelling, wat wel voorzien is in de reglementen.
  Men stelt vast dat dezelfde juryleden telkens opnieuw worden aangesteld en men vraagt dan ook dat juryleden op een regionale tentoonstelling waar zij jurylid zijn, niet zouden deelnemen.
  Blijkbaar was de opstelling van de kaders nogal wanordelijk, de zaal zelf was positief.
 5. K.L.B.P. Nieuws.
  • Voorverkopen voor 2020
   • 27/1 te Gembloux
   • 16/3 te Lommel
   • 15/6 te Luik
   • 28-29-30/8 te Antwerpen
   • 26/10 te Ganshoren
  • Op de Academische Zitting 2019 van KLBP op 28 september te Zaventem, waren slechts 64 kringen vertegenwoordigd. De voorzitter vraagt toch om eventueel een volmacht aan een andere kring te overhandigen als uw kring niet aanwezig kan zijn op de vergadering.
   Van de Oost-Vlaamse kringen waren er weinig aanwezig of vertegenwoordigd.
  • De Website klbp-ovl.be, wordt goed bijgehouden en regelmatig geconsulteerd.
  • Bephila trekt de waarborg op voor het gebruik van de tentoonstellingskaders naar 300€.
   Reden hiervoor is dat er veel kapotte plexivlakken terugkomen, maar ook dat niet alle geleverde materiaal (vb. sleutels) en dat scharnieren niet meer bevestigd zijn aan beide kanten van de kaders.
   De subsidie van 375€ die je krijgt als inrichtende kring van een Regionale of Nationale tentoonstelling wordt maar uitbetaald na het inleveren en de controle van het gebruikte materiaal.
  • Kringen die VZW. zijn, dienen de nieuwe aanpassingen tegen 1 januari 2020 in orde te brengen.
De secretaris
Voorzitter
Luc Van Bogaert
Ivan Van Damme
 1. Verwelkoming door de voorzitter de heer Ivan Van Damme
  Op de aanwezigheidslijst zijn eveneens de verontschuldigingen opgenomen deze bevindt zich op het sec. van Oostphila
 2. Goedkeuring vorige verslag.
  Dit wordt unaniem aangenomen.
 3. Kasverslag.
  De heer De Swaef geeft overzicht, alles is afgesloten betreft de leden.
  Er zijn 37 kringen in orde met hun bijdrage , goed voor 1055 leden.
 4. Wetteriana.
  Na het positieve nieuws zal de subsidie van K.L.B.P. Oost Vlaanderen gestort worden aan Themaphila Wetteren inrichter van deze Regionale tentoonstelling. De voorzitter van het organisatiecomité de heer Koen Bracke komt aan het woord voor een overzicht.
  De kaders werden reeds op woensdag geleverd waardoor vroeg aan de opstelling begonnen kon worden + de opstelling van de zaal.
  Verder is alles goed verlopen en zullen ze waarschijnlijk met een positieve balans kunnen afsluiten.
 5. Website.
  Op vraag van Roland ( verantwoordelijke voor alles door te geven maar het centraal punt)
  Graag manifestaties doorgeven als clubs voor opname op de site.
 6. K.L.B.P. Nieuws.
  • De medaille Nat. Verdienste is toegekend aan de heer W.Monfils.
   Wij stellen vast dat er 3 kandidaten uit Vlaanderen en 1 uit Wallonië, na 2 stem rondes was de winnaar bekend.
  • Nat Lit. 2 kandidaten , de heer Rudy De Vos is verkozen.
  • Nat. tentoonstelling in Nederland ,Gouda, met Belgische deelnames, voor de grote meerderheid zijn de Belgische deelnemers niet tevreden met hun resultaat.
  • Voorverkopen 2020, aanvragen binnen tegen 25 juni 2019.
  Tot slot wenst de voorzitter iedereen een prettig verlof.
De secretaris
Voorzitter
Luc Van Bogaert
Ivan Van Damme
 1. Verwelkoming door de voorzitter de heer Ivan Van Damme
  Aanwezigheidslijst ter beschikking op het secretariaat.
 2. Verslag penningmeester.
  De heer De Swaef geeft overzicht van 2018, het groot boek met gedetailleerde uiteenzetting is ter inzage na de vergadering.
  Nog 36 actieve clubs betalen hun lidgeld.
 3. Verslag van de toezichthouders.
  Mevr. De Munck R. en de heer Van Der Veken R. hebben de boekhouding nagezien en vragen ontlasting v. d. penningmeester ( dit gebeurd met applaus ).
  Beiden zullen dit werk volgend jaar opnieuw op zich nemen.
 4. Reg. tent. “Wetteriana 2019“.
  Volgens de heer K. Bracke komen de inschrijvingen vlot binnen (nu reeds een 80 tal vlakken + 40 vlakken Aero niet competitief ).
 5. Prov. Fil. Verdienste 2018.
  Er is slechts één kandidaat, de heer Erik De Graeve.
  Dus stemmen met ja of neen
  21 kringen hebben stemrecht + 13 medaillehouders = totaal van 34 stemmen
  Uitslag 34 ja stemmen. Dus gekozen.
 6. Mededelingen.
  • Nationaal is een nieuwe ondervoorzitter voor Wallonië de heer Willy Monfils.
  • Voor Astro is eveneens een nieuwe Nat. Commissaris de heer Stefaan Bruylants na het ontslag van mevr. Jacq. Bekaert.
  • Voor aanpassingen van adreslijst voor “Belgaphil“ deze steeds zenden naar de heren Rudy De Vos en Eddy Van Vaeck.
  • Een evaluatieformulier voor tentoonstellingen werd voor de eerste maal gebruikt te Ronse en zal nu steeds in het vervolg gebruikt worden voor alle tentoonstellingen.
  • Volgend jaar Nationale Competitieve Tentoonstelling te Antwerpen.
  • In Bangkok is beslist dat Astro en Prentkaarten een volwaardige commissie is.
De secretaris
Voorzitter
Luc Van Bogaert
Ivan Van Damme
 1. Hartelijk welkom aan alle aanwezigen door de voorzitter.
  Aanwezigheidslijst op sec. Oost-phila.
 2. Kasverslag. Roland geeft deskundig overzicht tot op heden van de in kas zijnde saldo.
 3. Lidgelden.
  Oproep dit zeker in orde te brengen voor 30 april 2019. Doch zo lang dient niet gewacht.
 4. Filateliefeest Ronse ; Beginnersklasse.
  Een positief punt was dat er een reeks nieuwe verzamelingen getoond werden, wel niet van allen nieuwe verzamelaars. Wat ook positief was ,is dat een uitgebreid beoordelingsblad was bijgevoegd bij iedere verzameling , dit zal tevens bijgehouden worden door de prov. –en nat. commissaris van zijn bepaalde discipline.
 5. Voorverkopen 2019.
  De data en plaatsen waar deze in 2019 plaats vinden staan allen vermeld op de site van bpost. Mogen wij ook mededelen dat in het vervolg ( toekomst 2020 ) de plaats van voorverkoop dient aangevraagd te worden bij de Landsbond nationaal.
 6. Nat. tentoonstelling 2020.
  Deze zal plaats vinden te Antwerpen Expo op 28 – 29 en 30 augustus.
 7. Bibliotheek bpost.
  Is te raadplegen op
  • 13/2/2019
  • 10/4/2019
  • 12/6/2019
  • 14/8/2019
  • 9/10/2019
  • 11 of 12/12/2019
  Liefst 2 weken op voorhand verwittigen en vermelden wat je wilt opzoeken.
 8. Regionale ten. Oost en West –Vl. 2019. Deze zal gehouden worden op 15 en 16 juni te Wetteren in de GOWALT hall te Kwatrecht.
 9. K.L.B.P. nieuws.
  • Roland De Swaef heeft op de Intern. Tent. te Bangkok 85% behaald.
  • Kandidaturen voor medaille Prov. verdienste toe te sturen voor 1 feb. 2019.
  • Medaille ‘Paul De Smeth’ lit. voor 1 april naar nat. sec.
  • Nat medaille voor fil. verdienste, kandidaturen binnen voor 1 april op nat. sec. Reeds 1 kandidaat uit de Provincie Oost-Vlaanderen.
  • Oplichting, men tracht via alle toestanden geld te bekomen van je vereniging, oppassen voor valse berichten, wij vragen dat alle voorzitters hun penningmeester op de hoogte brengen hiervan en dubbel voorzichtig te zijn met alle verhalen.
  • Door Roland wordt gevraagd om via mail de laatste gegevens van zijn bestuur door te zenden Dit zal opgenomen worden op de nieuwe site voor Oost –Vl. DOCH zal niet voor iedereen te zien zijn - wordt nadien www.klbp-ovl.be of klbp-ovl.be.
  • Algemene bijeenkomsten in 2019, 2 maart - 22 juni - 5 okt. en 14 december.
  • De voorzitter wenst tot slot iedereen de beste eindejaars feesten toe en tot volgend jaar.
De secretaris
Voorzitter
Luc Van Bogaert
Ivan Van Damme