KLBP OVL

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen: Oost-Vlaanderen

Algemene Regels van de FIP voor de beoordeling van inzendingen op FIP-tentoonstellingen (GREV)

In overeenstemming met haar statuten (art. 5 en 43-45) en met het Alge­mene Reglement van de FIP voor tentoonstellingen (GREX), bevordert de FIP de organisatie van internationale filatelistische tentoonstellingen. De FIP kan haar patronaat verlenen aan wereldtentoonstellingen, interna­tionale tentoonstellingen onder haar auspiciën plaatsen en haar steun verlenen aan andere tentoonstellingen.

De regels, zoals ze zijn neergelegd in dit Algemene Reglement van de FIP voor de beoordeling van inzendingen in de wedstrijdklassen op FIP-­tentoonstellingen (GREV), zijn van toepassing op alle tentoonstellingen met wedstrijdkarakter. Ze zijn bestemd voor de jury als verplichte voor­schriften en tegelijkertijd voor de verzamelaar om hem van dienst te zijn bij de uitwerking van zijn inzending.

Onderhavig Algemeen Reglement (GREV) is van toepassing op alle wed­strijdklassen van FIP-tentoonstellingen.

De bijzondere reglementen van de FIP voor de beoordeling van inzendin­gen met wedstrijdkarakter op FIP-tentoonstellingen (SREV) zijn in elke wedstrijdklasse gebaseerd op en ontwikkeld vanuit de GREV

De commis­sies van de FIP kunnen deze reglementen aanvullen of aanpassen, reke­ning houdend met de eigen kenmerken in hun respectieve klassen.

Het beperkte aantal kaders dat op tentoonstellingen wordt toegewezen op grond van art. 6 van de GREX, maakt het de inzender gewoonlijk niet mogelijk zijn gehele collectie te tonen. Daarom moet hij juist dat materiaal uitkiezen, waardoor hij begrip voor zijn onderwerp bereikt, zonder dat daardoor de samenhang in dit onderwerp verloren gaat. Tevens moet het materiaal de belangrijkste aspecten van kennis en kwaliteit naar voren halen.

Bij de beoordeling van de inzending wordt uitsluitend rekening gehouden met het tentoongestelde materiaal.

De samenstelling van een inzending in de diverse klassen wordt omschre­ven in de Bijzondere Regels (SREV).

Een inzending mag uitsluitend bestaan uit geschikt filatelistisch materiaal, ondersteunende documentatie en tekst, anders dan in de Open Klasse.

Geschikt fi!atelistisch materiaal is voor elke klasse beschreven in de SREV van die klasse.

De inzending moet duidelijk aantonen hoe het onderwerp is opgezet en uitgewerkt volgens de kenmerken van de desbetreffende wedstrijdklas­sen, zoals deze in de SREV voor die klassen zijn beschreven. De titel moet overeenkomen met de inhoud van de inzending. De opzet moet worden toegelicht in een korte inleiding. Deze dient te zijn geschreven in één van de officiële FIP-talen. De tekst van de inzending dient ook in één van de officiële FIP-talen geschreven te worden.

Het getoonde materiaal moet geheel in overeenstemming zijn met het gekozen onderwerp. Deze keuze moet op de meest geëigende manier de opzet laten zien en daarbij het niveau van kennis over het onderwerp en het persoonlijk onderzoek van de inzender tot uiting laten komen. Bovendien moet de selectie zoveel mogelijk belangrijk filatelistisch ma­teriaal bevatten in de best verkrijgbare kwaliteit

De presentatie van de inzending en de begeleidende tekst behoren een­voudig, smaakvol en evenwichtig te zijn. Een korte toelichting kan nood­zakelijk zijn als het materiaal niet voor zichzelf spreekt of als de behoefte bestaat speciaal onderzoek toe te lichten.

De inzendingen zullen worden beoordeeld door een Jury. Deze jury zal worden samengesteld en zal haar werk verrichten overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 5 van de GREX.

De algemene beoordelingsnormen voor inzendingen in de wedstrijdklasse op FIP-tentoonstellingen zijn de volgende:

  • behandeling van de inzending en filatelistisch belang
  • filatelistische en aanverwante kennis, persoonlijke studie en onderzoek
  • kwaliteit en zeldzaamheid van het materiaal
  • presentatie van de inzending.

Voor inzendingen in de klassen Thematische, Jeugd en Literatuur zijn er speciale normen (zie art. 5.3)

De beoordelingscriteria voor inzendingen in de Open Klasse zullen in de IREX van de Tentoonstelling vermeld worden.

De norm “behandeling” van de inzending vereist een beoordeling van de volledigheid en de juistheid van het materiaal dat de inzender gese­lecteerd heeft ter illustratie van het gekozen onderwerp.

De norm “belangrijkheid op filatelistisch vlak” vereist een beoordeling van de algemene betekenis van het onderwerp dat de inzender heeft gekozen, met betrekking tot de omvang van het gebied en de moeilijk­heidsgraad van het gekozen onderwerp

De norm “filatelistische en aanverwante kennis, persoonlijke studie en onderzoek” vereist de volgende beoordeling:

  • de kennis van de inzender komt tot uiting in zijn inzending door middel van de getoonde stukken en het daarbij behorende beschrijving
  • de per­soonlijke studie is zichtbaar in de analyse van de stukken die in de inzending getoond worden
  • het onderzoek komt tot uiting in de wijze waarop de feiten die in relatie staan tot het gekozen onderwerp, behan­deld en uitgewerkt worden.

De norm “kwaliteit en zeldzaamheid” vereist een onderzoek naar de kwaliteit van het getoonde materiaal, waarbij rekening moet worden ge­houden met het standaardmateriaal dat voor het gekozen onderwerp bestaat en naar de zeldzaamheid en de relatieve moeilijkheid om het gekozen materiaal te verkrijgen.

De norm “presentatie” vereist een beoordeling van de duidelijkheid van het getoonde, van de teksten en het algemeen esthetisch evenwicht van de inzending.

De jurering van een inzending wordt verricht in algemene overeenstem­ming met hoofdstuk 5 van de GREX.

De jurering van de inzendingen is gebaseerd op de maatstaven zoals die hiervoor in art. 4 zijn gegeven.

1.
Behandeling en filatelistische belangrijkheid
30
 
2.
Filatelistische en aanverwante kennis, persoonlijke studie en onderzoek
35
 
3.
Kwaliteit en zeldzaamheid
30
 
4.
Presentatie
5
 
 
Totaal
100
 

Inzendingen worden beoordeeld door middel van punten voor elk van de hierboven vermelde criteria.
Zij dienen genoteerd te worden op evalu­atiebladen van een aanvaard formaat.

De criteria die gebruikt worden voor de beoordeling van inzendingen Literatuur, Thematische en Jeugd zullen tot uiting komen in de SREV van de betreffende klassen.

De prijzen worden toegekend in overeenstemming met art. 8 van de GREX.

Gebaseerd op het totaal aantal punten dat de inzending heeft behaald worden medailles toegekend volgens de puntenschaal in 5.2. hierboven:

groot goud
95
 
goud
90
 
groot verguld zilver
85
 
verguld zilver
80
 
groot zilver
75
 
zilver
70
 
verzilverd brons
65
 
brons
60
 

De «Grand Prix» worden gekozen tussen de inzendingen die minstens 96 punten behalen en die in een geheime stemming de meeste stemmen van de jury krijgen (zie art. 44 van de GREX).

De jury kan bij die inzendingen die zich onderscheiden door bijzonder filatelistisch onderzoek of originaliteit, “de gelukwensen van de jury” aan de toegekende medaille toevoegen (zie art. 8.5. van de GREX).

In overeenstemming met art. 8.. van de GREX kunnen speciale prijzen ter beschikking van de jury staan.

Bij tegenstrijdigheden in de tekst als gevolg van de vertaling, geldt alleen de Engelse tekst.

Dit Algemene Reglement van de FIP voor de beoordeling van inzendingen in de wedstrijdklassen op FIP-tentoonstellingen is door het 66ste FIP-Con­gres op 14 oktober 2000 in Madrid goedgekeurd. Het treedt in werking onmiddellijk na de sluiting van het Congres.